กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญการพิเศษ พบจำนวนทั้งสิ้น 15 รายชื่อ

ชื่อเรื่องแนวทางการบริหารงานประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อรองรับการประเมินราคา โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล
เลขเรียกPO002
ผู้แต่งพนารัตน์ ทูลธรรม
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญการพิเศ2. นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญกา,3. ส่วนบริหารงานประเมินราคาทรัพย์สินในภูมิภาค 1 สำนักประเมินราคาทรัพย์สิ
สำนักพิมพ์สำนักประเมินราคาทรัพย์สิน
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแนวทางปฏิบัติงานการกำหนดราคาประเมินสำหรับแปลงที่ดินแบ่งแยก/รวมแปลง และแปลงที่ดินตกหล่น โดยบูรณาการฐานข้อมูลที่ดินกับระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศ
เลขเรียกPO002
ผู้แต่งภารดี เอกชน
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญการพิเศ
สำนักพิมพ์สำนักประเมินราคาทรัพย์สิน
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแนวทางปฏิบัติงานการกำหนดราคาประเมินสำหรับแปลงที่ดินแบ่งแยก/รวมแปลง และแปลงที่ดินตกหล่น โดยบูรณาการฐานข้อมูลที่ดินกับระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศ
เลขเรียกPO002
ผู้แต่งภารดี เอกชน
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญการพิเศ
สำนักพิมพ์สำนักประเมินราคาทรัพย์สิน
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแนวทางการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบ Infographic กรณีหมู่บ้านจัดสรรใหม่
เลขเรียกPO002
ผู้แต่งปิณฑิรา แคนยุกต์
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญการพิเศ2. นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญกา
สำนักพิมพ์สำนักประเมินราคาทรัพย์สิน
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแนวทางการกำหนดแปลงที่ดินอ้างอิงเพื่อใช้เป็นแปลงตัวแทนในการกำหนดมูลค่าถนน
เลขเรียกPO002
ผู้แต่งเอกลักษณ์ เฉลิมชีพ
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญการพิเศ2. นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญกา,3. ส่วนจัดการฐานข้อมูล สำนักประเมินราคาทรัพย์สิ
สำนักพิมพ์สำนักประเมินราคาทรัพย์สิน
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องโครงการจัดทำหลักเกณฑ์การกำหนดหน่วยราคาตามระดับชั้นของอาคารชุดในต่างจังหวัด
เลขเรียกPO002
ผู้แต่งเอกลักษณ์ เฉลิมชีพ
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญการพิเศ2. นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญกา,3. ส่วนจัดการฐานข้อมูล สำนักประเมินราคาทรัพย์สิ
สำนักพิมพ์สำนักประเมินราคาทรัพย์สิน
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องหัวหน้าทีมคณะทำงานติดตาม ให้คำแนะนำ และแก้ไขปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานด้านประเมินราคาทรัพย์สิน ในสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ ตามคำสั่งกรมธนารักษ์ที่ 73/2560 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560
เลขเรียกPO002
ผู้แต่งพนารัตน์ ทูลธรรม
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญการพิเศ2. นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญกา,3. ส่วนบริหารงานประเมินราคาทรัพย์สินในภูมิภาค 1 สำนักประเมินราคาทรัพย์สิ
สำนักพิมพ์สำนักประเมินราคาทรัพย์สิน
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือเทคนิคการตรวจสอบความถูกต้องของราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินรายแปลง โดยใช้โปรแกรม ArcMap
เลขเรียกPO002
ผู้แต่งนิภาพร โควสุวรรณ
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญการพิเศ2. นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญกา,3. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงรา
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงราย
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือการจัดทำฐานข้อมูลหน่วยที่ดินด้วยโปรแกรม Qgis เพื่อช่วนในการกำหนดราคาประเมินที่ดินรายแปลง
เลขเรียกPO002
ผู้แต่งรัชณีกร ไชยเชาวน์โรจน์
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญการพิเศ2. นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญกา,3. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ร้อยเอ็
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ร้อยเอ็ด
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแนวทางการตรวจสอบคุณภาพการกำหนดราคาประเมินที่ดินจากระบบรายบล็อกไปเป็นระบบรายแปลง
เลขเรียกPO002
ผู้แต่งเอื้องทิพย์ จงพัฒนะสินสุข
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญการพิเศ2. นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญการพิเศ,3. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุดรธาน
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแนวทางการประเมินราคาที่ดิน หมู่บ้านจัดสรรเกิดใหม่ระหว่างรอบบัญชี
เลขเรียกPO002
ผู้แต่งไพบูลย์ พจนรุ่งวกุล
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญการพิเศ2. นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญการพิเศ,3. สำนักประเมินราคาทรัพย์สิ
สำนักพิมพ์สำนักประเมินราคาทรัพย์สิน
ปีที่พิมพ์2561 2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดทำฐานข้อมูลการประเมินราคาทุนทรัพย์สิ่งปลูกสร้างที่ยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ
เลขเรียกPO002
ผู้แต่งพัชราภรณ์ กลัดพ่วง
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญการพิเศ2. ส่วนจัดการฐานข้อมูล สำนักประเมินราคาทรัพย์สิ,3. สำนักประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ
สำนักพิมพ์สำนักประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแผนงานสำรวจข้อมูลเพื่อปรับราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุด อำเภอเมืองปทุมธานี และอำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี จำนวน 297 อาคาร 17043 ห้องชุด
เลขเรียกPO002
ผู้แต่งพัชราภรณ์ กลัดพ่วง
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญการพิเศ2. ส่วนจัดการฐานข้อมูล สำนักประเมินราคาทรัพย์สิ,3. สำนักประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ
สำนักพิมพ์สำนักประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแนวทางปฏิบัติในการประเมินราคาทุนทรัพย์ห้องชุด ตามระเบียบของคณะกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ของอสังหาริมทรัพย์เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติธรรม พ.ศ. 2535 หมวด 3 ข้อ 24
เลขเรียกPO002
ผู้แต่งกัญจน์ชญา เทวภักดิ์
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญการพิเศ2. ส่วนประเมินราคาอาคารชุดและโรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง สำนักประเมินราคาทรัพย์สิ,3. สำนักประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ
สำนักพิมพ์สำนักประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแผนงานสำรวจข้อมูลเพื่อปรับราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 518 อาคาร (219 อาคารชุด 81175 ห้องชุด)
เลขเรียกPO002
ผู้แต่งกัญจน์ชญา เทวภักดิ์
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญการพิเศ2. ส่วนประเมินราคาอาคารชุดและโรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง สำนักประเมินราคาทรัพย์สิ,3. สำนักประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ
สำนักพิมพ์สำนักประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม