กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ. พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่องการประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพิ่มเติมและทดแทนด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
เลขเรียก
ผู้แต่งอรุณทิพย์ ช่อกระถิน
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคล2. การประเมินบุคคล - - นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ,3. นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ
สำนักพิมพ์สำนักการคลัง กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการแก้ไขปัญหาความล่าช้าในกระบวนการทางพัสดุ(เชิงป้องกัน) เพื่อลดข้อร้องเรียนโต้แย้งจากผู้มีส่วนได้เสีย
เลขเรียก
ผู้แต่งอรุณทิพย์ ช่อกระถิน
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคล2. การประเมินบุคคล - - นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ,3. นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ
สำนักพิมพ์สำนักการคลัง กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม