กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ พบจำนวนทั้งสิ้น 10 รายชื่อ

ชื่อเรื่องการจ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิรับเงิน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิจิตร
เลขเรียกPO009
ผู้แต่งชุติมา เชาว์คงคา
หัวเรื่อง1. นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติกา
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิจิตร
ปีที่พิมพ์2563
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดทำคู่มือการปฎิบัติงาน การจ่ายเงินในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corate Online)
เลขเรียกPO009
ผู้แต่งชุติมา เชาว์คงคา
หัวเรื่อง1. นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติกา
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิจิตร
ปีที่พิมพ์2563
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องจัดทำคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เลขเรียกPO009
ผู้แต่งปาริชาติ อินมี
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญกา2. นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติกา,3. ฝ่ายเงินนอกงบประมาณ ส่วนงบประมาณ สำนักการคลั
สำนักพิมพ์สำนักการคลัง
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดทำคู่มือการบันทึกข้อมูลผ่านระบบ e-Budgeting ของกรมธนารักษ์
เลขเรียกPO009
ผู้แต่งปาริชาติ อินมี
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญกา2. นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติกา,3. ฝ่ายเงินนอกงบประมาณ ส่วนงบประมาณ สำนักการคลั
สำนักพิมพ์สำนักการคลัง
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดเก็บเอกสารสำเนาใบเสร็จรับเงินหลักประกันการเช่าด้วยคิวอาร์โค้ด
เลขเรียกPO009
ผู้แต่งปวีณา สว่างศรี
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญกา2. นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติกา,3. ส่วนบริหารทั่วไป สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุร
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การประกวดราคาการปรับปรุงที่ทำการสำนังานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี และการเบิกจ่ายเงินค่าเหมาปรับปรุงที่ทำการสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี
เลขเรียกPO009
ผู้แต่งปวีณา สว่างศรี
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญกา2. นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติกา,3. ส่วนบริหารทั่วไป สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุร
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการตรวจสอบการนำส่งเงินจากการรับจองเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเข้าบัญชีเงินทุนหมุนเวียนการบริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินและการทำของ (วาระเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เนื่องในโอกาสพ
เลขเรียกPO009
ผู้แต่งจุรีรัตน์ ศรีเจริญ
หัวเรื่อง1. นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติกา
สำนักพิมพ์สำนักบริหารเงินตรา
ปีที่พิมพ์2563
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือเทคนิคและแนวทางในการตรวจสอบยอดเงินสด ณ กรมธนารักษ์ของสำนักบริหารเงินตราและสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ที่เป็นที่ตั้งศูนย์บริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ (HUB) ทั้ง 6 แห่ง
เลขเรียกPO009
ผู้แต่งจุรีรัตน์ ศรีเจริญ
หัวเรื่อง1. นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติกา
สำนักพิมพ์สำนักบริหารเงินตรา
ปีที่พิมพ์2563
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดทำรานยงานการเงินกองทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เลขเรียกPO009
ผู้แต่งนวพรรษมน ตั้งธนานุวัฒน์
หัวเรื่อง1. นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติกา
สำนักพิมพ์สำนักการคลัง
ปีที่พิมพ์2563
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดทำคู่มือการบันทึกรายการบัญชีกองทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของรัฐ ในระบบ Non-Budgetary Management System (NBMS)
เลขเรียกPO009
ผู้แต่งนวพรรษมน ตั้งธนานุวัฒน์
หัวเรื่อง1. นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติกา
สำนักพิมพ์สำนักการคลัง
ปีที่พิมพ์2563
จำนวน 1 เล่ม