กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา นโยบายของรัฐ - - ไทย. พบจำนวนทั้งสิ้น 3 รายชื่อ

ชื่อเรื่องการเพิ่มบทบาทให้เอกชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างและบำรุงรักษา
เลขเรียก352.63
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ
หัวเรื่อง1. การจ้างดำเนินการแทน - - ไทย2. อุตสาหกรรมการก่อสร้าง - - นโยบายของรัฐ - - ไทย
สำนักพิมพ์ดุสิตกราฟฟิค
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องนายกฯ ทักษิณ คุยกับประชาชน
เลขเรียก923.2
ผู้แต่งยงยุทธ ติยะไพรัช
หัวเรื่อง1. นโยบายของรัฐ - - ไทย2. ไทย - - นโยบายเศรษฐกิจ,3. ไทย - - นโยบายสังคม
สำนักพิมพ์สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสซิ่ง
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องคำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีแถลงต่อรัฐสภาวันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2554
เลขเรียก351.593
ผู้แต่งสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
หัวเรื่อง1. ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร, 2510-2. รัฐบาล -- ไทย,3. นโยบายของรัฐ - - ไทย,4. ไทย -- การเมืองและการปกครอง -- กรุงรัตนโกสินทร์, 25,5.
สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม