กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา นโยบายเศรษฐกิจ พบจำนวนทั้งสิ้น 4 รายชื่อ

ชื่อเรื่องยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี พ.ศ.2561 - 2580
เลขเรียก338.9593
ผู้แต่งนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 59
หัวเรื่อง1. การพัฒนาประเทศ - - ไท2. ไทย - - แง่ยุทธศาสตร,3. ไทย - - ความมั่นคงแห่งชาต,4. ไทย - - นโยบายเศรษฐกิ,5. ไทย - - ภาวะสังค
สำนักพิมพ์นักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 59
ปีที่พิมพ์2559 2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพลวัตประเทศไทย
เลขเรียก320.9593
ผู้แต่งอนุสรณ์ ธรรมใจ
หัวเรื่อง1. นโยบายเศรษฐกิ2. นโยบายเศรษฐกิจ - - ไท,3. ปัญหาเศรษฐกิ,4. เศรษฐศาสตร,5. เศรษฐศาสตร์การเมือง - - ไท,6. ไทย - - การเมืองและการปกครอ,7. ไทย - - ภาวะเศรษฐกิ,8. ไทย - - ภาวะสังค
สำนักพิมพ์เกียวโด เนชั่น พริ้นติ้ง เซอร์วิส
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแผนพัฒนาเศรษฐหิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบ พ.ศ. 2550 - 2554
เลขเรียก338.9593
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
หัวเรื่อง1. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต2. การพัฒนาเศรษฐกิ,3. ไทย - - นโยบายเศรษฐกิ,4. ไทย - - นโยบายสังค,5. ไทย - - ภาวะเศรษฐกิจ
สำนักพิมพ์คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2559 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เลขเรียกรายงานประจำปี 338.9
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
หัวเรื่อง1. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ - - รายงานประจำป2. การพัฒนาประเทศ - - ไท,3. การพัฒนาเศรษฐกิ,4. การพัฒนาสังค,5. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต,6. นโยบายเศรษฐกิ
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม