กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา บรรณานุกรม. พบจำนวนทั้งสิ้น 7 รายชื่อ

ชื่อเรื่องการบริการทางบรรณานุกรม
เลขเรียก025.3
ผู้แต่งเอื้อมพร ทัศนประสิทธิผล
หัวเรื่อง1. การควบคุมทางบรรณานุกรม2. บรรณานุกรม
สำนักพิมพ์สุวีริยาสาส์น
ปีที่พิมพ์2543
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องบรรณานุกรมและสาระสังเขปพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
เลขเรียก016.92
ผู้แต่งกรมศิลปากร, สำนักหอสมุดแห่งชาติ
หัวเรื่อง1. จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว , พระบาทสมเด็จพระ - - บรรณานุกรม2. จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว , พระบาทสมเด็จพระ - - สาระสังเขป,3. วรรณกรรมไทย,4. พจนานุกรม
สำนักพิมพ์รุ่งศิลป์การพิมพ์
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องบรรณานุกรมและสาระสังเขปพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
เลขเรียก016.895
ผู้แต่งกรมศิลปากร, สำนักหอสมุดแห่งชาติ
หัวเรื่อง1. จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระฯ2. บรรณานุกรม,3. วรรณกรรมไทย - - บรรณานุกรม
สำนักพิมพ์สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องบรรณานุกรม เรื่องพระบรมราชจักรีวงศ์ประมวลรายชื่อหนังสือเล่มและวิทยานิพนธ์ เล่ม 3
เลขเรียก929.71
ผู้แต่งสำนักราชเลขาธิการ
หัวเรื่อง1. บรรณานุกรม2. ไทย - - กษัตริย์และผู้ครองนคร - - บรรณานุกรม
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์2536
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เลขเรียก330.06
ผู้แต่งสำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
หัวเรื่อง1. สภาที่ปรึกษาาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ - - การบริหาร2. เศรษฐกิจ - - ไทย,3. สังคมศาสตร์ - - บรรณานุกรม
สำนักพิมพ์เพชรรุ่งการพิมพ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 4 เล่ม
ชื่อเรื่องบรรณานุกรม THAILAND ทางสังคมศาสตร์ของไทย ทั้งภาษาไทยและตะวันตก : SOCIAL SCIENCE MATERIALS IN THAI&WESTERN LANGUAGES
เลขเรียก016.3
ผู้แต่งอมร รักษาสัตย์
หัวเรื่อง1. สังคมศาสตร์ - - บรรณานุกรม
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่พิมพ์2509
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บรรณานุกรมและสาระสังเขป
เลขเรียก012
ผู้แต่งสำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร
หัวเรื่อง1. สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระนางเจ้า - - บรรณานุกรม2. สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพรนางเจ้า- - สาระสังเขป
สำนักพิมพ์รุ่งศิลป์การพิมพ์
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม