กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา บริการรัฐ. พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องการพัฒนาต้นแบบการบริการสาธารณะที่เป็นเลิศ : กรณีศึกษาจากต่างประเทศ
เลขเรียก351
ผู้แต่งวรเดช จันทรศร
หัวเรื่อง1. บริการสาธารณะ2. บริการรัฐ
สำนักพิมพ์สถาบันมาตรฐานสากลภาครัฐแห่งประเทศไทย
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม