กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา บริการสาธารณะ. พบจำนวนทั้งสิ้น 8 รายชื่อ

ชื่อเรื่องกลไกและกระบวนการกำหนดนโยบายสาธารณะ/การนำนโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ :กิจกรรมของรัฐในกฎหมายปกครอง : ตำรวจทางปกครองและบริการสาธาณะ
เลขเรียก342.068
ผู้แต่งนันทวัฒน์ บรมานันท์
หัวเรื่อง1. การบริหาร2. กฏหมายปกครอง - - บริการสาธารณะ,3. กฎหมายปกครอง
สำนักพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องหลักการจำแนกประเภทหน่วยงานของรัฐในการกำกับของฝ่ายบริหาร
เลขเรียก351
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการการพัฒนาระบบราชการ
หัวเรื่อง1. การบริหารรัฐกิจ2. บริการสาธารณะ
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องหลักกฎหมายปกครองเกี่ยวกับบริหารสาธารณะ ปรับปรุงใหม่
เลขเรียก346.02
ผู้แต่งนันทวัฒน์ บรมานันท์
หัวเรื่อง1. บริการสาธารณะ
สำนักพิมพ์วิญญูชน
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องมาตรใหม่ของการจัดทำบริการสาธารณะระดับชาติในประเทศไทย
เลขเรียก346.06
ผู้แต่งนันทวัฒน์ บรมานันท์
หัวเรื่อง1. บริการสาธารณะ
สำนักพิมพ์วิญญูชน
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสัญญาทางปกครอง
เลขเรียก342.593
ผู้แต่งนันทวัฒน์ บรมานันท์
หัวเรื่อง1. บริการสาธารณะ2. กฎหมายปกครอง
สำนักพิมพ์วิญญูชน
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องการพัฒนาต้นแบบการบริการสาธารณะที่เป็นเลิศ : กรณีศึกษาจากต่างประเทศ
เลขเรียก351
ผู้แต่งวรเดช จันทรศร
หัวเรื่อง1. บริการสาธารณะ2. บริการรัฐ
สำนักพิมพ์สถาบันมาตรฐานสากลภาครัฐแห่งประเทศไทย
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือการบริหารของหน่วยงานของรัฐ ตามข้อเสนอการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน ปี พ.ศ. 2546
เลขเรียก658.31
ผู้แต่งสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
หัวเรื่อง1. บริการสาธารณะ2. ระเบียบปฏิบัติราชการ
สำนักพิมพ์สิรบุตรการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่ในการพิจารณา เรื่องร้องเรียนของประชาชนเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนของหน่วยงานของรัฐ
เลขเรียก347
ผู้แต่งสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่อง1. บริการสาธารณะ2. ระเบียบปฏิบัติราชการ,3. ข้าราชการพลเรีอน - - ไทย
สำนักพิมพ์คณะกรรมการว่าด้วยการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนของหน่วยงานของรัฐ
ปีที่พิมพ์2541
จำนวน 1 เล่ม