กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ปัญหาสังคม - - ไทย พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องคลื่นลูกที่ 5 ปราชญสังคม : สังคมไทยที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21
เลขเรียก303.953
ผู้แต่งเกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
หัวเรื่อง1. การปฏิรูปสังคม - - ไทย2. ปัญหาสังคม - - ไท,3. ไทย - - ภาวะทางสังคม,4. การเปลี่ยนแปลงทางสังค
สำนักพิมพ์ซัคเซสมีเดีย
ปีที่พิมพ์2541
จำนวน 1 เล่ม