กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา. พบจำนวนทั้งสิ้น 6 รายชื่อ

ชื่อเรื่องกลไกและกระบวนการกำหนดนโยบายสาธารณะ / การนำนโยบายสาธารณไปปฏิบัติ : การควบคุมและตรวจสอบฝ่ายบริหารโดยองค์กรอิสระ
เลขเรียก352.88
ผู้แต่งพิเชต สุนทรพิพิธ
หัวเรื่อง1. การบริหารภาครัฐ2. ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา
สำนักพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา
เลขเรียก323
ผู้แต่งสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
หัวเรื่อง1. ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์เดือนตุลา
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา
เลขเรียก342.59
ผู้แต่งธีระพล อรุณะกสิกร
หัวเรื่อง1. ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา2. กฏหมายปกครอง
สำนักพิมพ์วิญญูชน
ปีที่พิมพ์2542
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2555 ผู้ตรวจการแผ่นดิน
เลขเรียกรายงานประจำปี
ผู้แต่งสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
หัวเรื่อง1. ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา2. สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน - - รายงานประจำปี
สำนักพิมพ์สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2556 ผู้ตรวจการแผ่นดิน
เลขเรียกรายงานประจำปี
ผู้แต่งสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
หัวเรื่อง1. ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา2. สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน - - รายงานประจำปี
สำนักพิมพ์สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2554 ผู้ตรวจการแผ่นดิน
เลขเรียกรายงานประจำปี
ผู้แต่งสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
หัวเรื่อง1. รายงานประจำปี - - ผู้ตรวจการแผ่นดิน2. ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา
สำนักพิมพ์อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์พับลิ่งชิ่ง
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม