กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ผู้ตรวจราชการ - - ไทย - - วิจัย. พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องรายงานวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบการตรวจราชการและผู้ตรวจราชการ
เลขเรียก352.88
ผู้แต่งทศพร ศิริสัมพันธ์ และคณะ
หัวเรื่อง1. กรบริหารรัฐกิจ - - ไทย - - วิจัย2. ผู้ตรวจราชการ - - ไทย - - วิจัย,3. การปฎิรูประบบราชการ - - ไทย - - วิจัย
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม