กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ผู้นำ. พบจำนวนทั้งสิ้น 24 รายชื่อ

ชื่อเรื่อง100 วิธี ทำให้คนยอมทำงานให้เรา ด้วยความเต็มใจและมีแรงจูงใจที่ดี
เลขเรียก658.314
ผู้แต่งแชนเลอร์, สตีฟ
สุดาวรรณ อริยะทรัพย์ ,แปล
หัวเรื่อง1. การจูงใจในการทำงาน2. ผู้นำ,3. การจูงใจ (จิตวิทยา)
สำนักพิมพ์บี มีเดีย
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคิดอย่างผู้ชนะ : Think Like a winner
เลขเรียก658.4
ผู้แต่งสเตเปิลส์, วอลเทอร์ ดอยล์
หัวเรื่อง1. การพัฒนาตนเอง2. ผู้นำ
สำนักพิมพ์ต้นไม้
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคิดอย่างผู้นำ : The Powell principles
เลขเรียก658.3
ผู้แต่งHarari, Oren
อัจฉรา จันทร์ฉาย, ผู้แปล
หัวเรื่อง1. ความสำเร็จ2. ผู้นำ,3. นักบริหาร
สำนักพิมพ์แมคกรอ-ฮิล
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือ CEO MD GM BOSS ยุคใหม่
เลขเรียก658.4
ผู้แต่งธวัชชัย พืชผล
หัวเรื่อง1. นักบริหาร2. การบริหาร,3. ผู้นำ
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องทักษะผู้บริหาร
เลขเรียก658.4
ผู้แต่งทองทิพภา วิริยะพันธุ์
หัวเรื่อง1. นักบริหาร2. ผู้นำ,3. การบริหาร
สำนักพิมพ์G.P.Cyberprint
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องความดี ความงาม ความสามารถ
เลขเรียก658.409
ผู้แต่งประสาร มฤคพิทักษ์
หัวเรื่อง1. นักบริหาร2. ผู้นำ,3. นักธุรกิจ
สำนักพิมพ์มติชน
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเคล็ดลับหัวหน้างาน
เลขเรียก658.4092
ผู้แต่งอนันยช.
หัวเรื่อง1. ผู้นำ2. ผู้บริหาร,3. ภาวะผู้นำ
สำนักพิมพ์ไพลินบุ๊คเน็ต
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสูตรสำเร็จ 90 วัน ผู้นำคนใหม่
เลขเรียก658.409
ผู้แต่งวัตกินส์, ไมเคิล
หัวเรื่อง1. ผู้นำ
สำนักพิมพ์ดีเอ็มจี
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแบรนด์ผู้นำปั้นได้
เลขเรียก658
ผู้แต่งศิริยุพา รุ่งเริงสุข
หัวเรื่อง1. ผู้นำ
สำนักพิมพ์เนชั่นมัลติมีเดีย กรุ๊ป
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องจัตุรัสผู้นำ
เลขเรียก158.4
ผู้แต่งปริญญา ตันสกุล
หัวเรื่อง1. ผู้นำ
สำนักพิมพ์จิตจักรวาล
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องทักษะการเป็นผู้นำ
เลขเรียก158.4
ผู้แต่งเบรด, ลอยด์
หัวเรื่อง1. ผู้นำ
สำนักพิมพ์เอ็กซเปอร์เน็ท
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องผู้นำที่ทรงพลัง Resonant Leadership
เลขเรียก658.4
ผู้แต่งปฎิพล ตั้งจักรวรานนท์
หัวเรื่อง1. ผู้นำ
สำนักพิมพ์ธรรกมลการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องอุปนิสัย...สู่ชัยชนะ Winning Habits
เลขเรียก158
ผู้แต่งพูนลาภ อุทัยเลิศอรุณ
หัวเรื่อง1. ผู้นำ2. การพัฒนาตนเอง,3. บุคลิกภาพ
สำนักพิมพ์วีเลิร์น
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสุภาษิตสอนนาย ศาสตร์และศิลป์แห่งการเป็นผู้นำ
เลขเรียก158.4
ผู้แต่งบูรชัย ศิริมหาสาคร
หัวเรื่อง1. ผู้นำ2. จิตวิทยาประยุกต์
สำนักพิมพ์แสงดาว
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องผู้นำและภาวะผู้นำทางทหาร
เลขเรียก320.959
ผู้แต่งสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
หัวเรื่อง1. ผู้นำ2. ไทย - - การเมืองและการปกครอง
สำนักพิมพ์สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องวิสัยทัศน์ผู้นำ = CEO VISION
เลขเรียก658.409
ผู้แต่งพิจารณ์ ธนาไพบูลย์
หัวเรื่อง1. ผู้นำ2. นักธุรกิจ
สำนักพิมพ์ฐานการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องผู้นำที่ทรงพลัง
เลขเรียก658.40
ผู้แต่งโบยาทซิส, ริชาร์ด.
หัวเรื่อง1. ผู้นำ2. นักบริหาร
สำนักพิมพ์ธรรกมลการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องวิกฤตสร้างผู้นำ : Leadership when the heat's on
เลขเรียก658.409
ผู้แต่งคอกซ์, เดนนี่
อัจฉรา จันทร์ฉาย, ผู้แปล
หัวเรื่อง1. ผู้นำ2. นักบริหาร,3. การบริหาร
สำนักพิมพ์แมคกรอ-ฮิล
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องอัจฉริยะแห่งผู้นำ : The Ghosn Factor
เลขเรียก658.409
ผู้แต่งRivas - Micoud, Miguel
สาโรจน์ โอพิทักษ์ชีวิน, ผู้แปล
หัวเรื่อง1. ผู้นำ2. นักบริหาร,3. การบริหาร
สำนักพิมพ์แมคกรอ-ฮิล
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสรรพวิธีจัดการสู่องค์กรอัจฉริยะ : Knowledge Management to Intelligent Organization
เลขเรียก658.4038
ผู้แต่งบูรชัย ศิริมหาสาคร
พัดชา กวางทอง
หัวเรื่อง1. ผู้นำ2. ผู้บริหาร
สำนักพิมพ์แสงดาว
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องลอบสังหารผู้นำ = Assassinations of Leaders
เลขเรียก320.95
ผู้แต่งบรรพต กำเนิดศิริ
หัวเรื่อง1. ผู้นำ2. ลอบสังหาร
สำนักพิมพ์อนิเมทกรุ๊ป
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องผู้นำศาสนาอิสลามจากกลุ่มประเทศมุสลิม เข้าร่วมพิธีฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี
เลขเรียกสร 297.6
ผู้แต่งกรมการศาสนา กระทรวงวัฒธรรม
หัวเรื่อง1. ผู้นำศาสนาอิสลาม2. ผู้นำ
สำนักพิมพ์กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเติมความเป็นผู้นำในช่องว่าง
เลขเรียก658.4092
ผู้แต่งโคจิ,ทะคะงิ
ศิริลักษณ์ ศิริมาจันทร์,แปล
หัวเรื่อง1. ภาวะผู้นำ2. ผู้นำ,3. การจัดการองค์กร
สำนักพิมพ์สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องมองโลก 360 องศา : The 360 degree leader
เลขเรียก658.409
ผู้แต่งแม็กซ์เวลล์, จอห์น ซี.
จิรายุทธ ประเจิดหล้า
หัวเรื่อง1. ภาวะผู้นำ2. ผู้นำ,3. ประมุขศิลป์,4. นักบริหาร
สำนักพิมพ์ดีเอ็มจี
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 2 เล่ม