กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา พยานหลักฐาน. พบจำนวนทั้งสิ้น 5 รายชื่อ

ชื่อเรื่องพยานพิสดาร
เลขเรียก347.06
ผู้แต่งJurisprudence Group
วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์
หัวเรื่อง1. กฎหมายลักษณะพยาน2. พยานหลักฐาน
สำนักพิมพ์สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่อง108 วิธี ไม่ติดตะรางโดยชอบด้วยกฎหมาย
เลขเรียก347.077
ผู้แต่งบุญร่วม เทียมจันทร์
หัวเรื่อง1. คดีและการสู้คดี2. พยานหลักฐาน,3. การร้องทุกข์ (วิธีพิจารณาความอาญา)
สำนักพิมพ์ยอดมาลา
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องถามพยานอย่างไรให้ชนะคดี
เลขเรียก347.06
ผู้แต่งฝ่ายสวัสดิการ สภาทนายความ
หัวเรื่อง1. พยานหลักฐาน
สำนักพิมพ์บพิธการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกฎหมายลักษณะพยานภาคปฏิบัติ
เลขเรียก347.06
ผู้แต่งสุโรจน์ จันทรพิทักษ์
หัวเรื่อง1. พยานหลักฐาน2. กฎหมายลักษณะพยาน
สำนักพิมพ์วิญญูชน
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐาน
เลขเรียก345.06
ผู้แต่งธีสุทธิ์ พันธ์ฤทธิ์
หัวเรื่อง1. พยานหลักฐาน2. กฎหมายลักษณะพยาน,3. การพิสูจน์หลักฐาน
สำนักพิมพ์นิติธรรม
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 2 เล่ม