กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา พระบรมราโชวาท. พบจำนวนทั้งสิ้น 28 รายชื่อ

ชื่อเรื่องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับการส่งเสริมความซื่อสัตย์สุจริต
เลขเรียก179.9
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
หัวเรื่อง1. ความซื่อสัตย์2. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470 - - พระบรมราโชวาท
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องคำพ่อสอน : ประมวลพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน
เลขเรียก895.915
ผู้แต่งภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
หัวเรื่อง1. เด็ก2. พระราชดำรัส,3. พระบรมราโชวาท
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์กรุงเทพ
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องประมวลพระราชดำรัส ดับวิกฤติชาติ
เลขเรียก895.915
ผู้แต่งกองบรรณาธิการ GPP
หัวเรื่อง1. พระบรมราโชวาท
สำนักพิมพ์กรีน- ปัญญาญาณ
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสมุดบันทึกลูกสาว คนดีของพ่อ
เลขเรียก895.915
ผู้แต่งธรรมสภาและสถาบันลือธรรม
หัวเรื่อง1. พระบรมราโชวาท
สำนักพิมพ์ธรรมสภาและสถาบันลือธรรม
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องประมวลพระราชดำรัส และพระบรมราโชวาทที่พระราชทานในโอกาสต่าง ๆ ปี พุทธศักราช 2538
เลขเรียก808.851
ผู้แต่งสำนักราชเลขาธิการ
หัวเรื่อง1. พระบรมราโชวาท
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2538
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องประมวลพระราชดำรัส และพระบรมราโชวาทที่พระราชทานในโอกาสต่าง ๆ ปี พุทธศักราช 2541
เลขเรียก895.915
ผู้แต่งสำนักราชเลขาธิการ
หัวเรื่อง1. พระบรมราโชวาท
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2542
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องบันทึกแห่งชีวิตแด่...สามีอันที่เป็นรักยิ่ง
เลขเรียก895.915
ผู้แต่งธรรมสภาและสถาบันลือธรรม
หัวเรื่อง1. พระบรมราโชวาท
สำนักพิมพ์ธรรมสภาและสถาบันลือธรรม
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องประมวลพระราชดำรัสและ พระบรมราโชวาทที่พระราชทานในโอกาสต่าง ๆ ปี พุทธศักราช 2542
เลขเรียก808.851
ผู้แต่งสำนักราชเลขาธิการ
หัวเรื่อง1. พระบรมราโชวาท
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2542
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องหลักธรรม หลักทำ ตามรอยพระยุคลบาท
เลขเรียก923.1
ผู้แต่งสุเมธ ตันติเวชกุล
หัวเรื่อง1. พระบรมราโชวาท
สำนักพิมพ์ด่านสุทธาการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสมุดบันทึกลูกสาว คนดีของแม่
เลขเรียก895.915
ผู้แต่งธรรมสภาและสถาบันลือธรรม
หัวเรื่อง1. พระบรมราโชวาท
สำนักพิมพ์ธรรมสภาและสถาบันลือธรรม
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องประมวลพระราชดำรัส และพระบรมราโชวาทที่พระราชทานในโอกาสต่าง ๆ ปี พุทธศักราช 2535
เลขเรียก808.851
ผู้แต่งสำนักราชเลขาธิการ
หัวเรื่อง1. พระบรมราโชวาท
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์กรุงเทพ (1984)
ปีที่พิมพ์2535
จำนวน 3 เล่ม
ชื่อเรื่องบันทึกแห่งชีวิตแด่...ภรรยาอันที่เป็นรักยิ่ง
เลขเรียก895.915
ผู้แต่งธรรมสภาและสถาบันลือธรรม
หัวเรื่อง1. พระบรมราโชวาท
สำนักพิมพ์ธรรมสภาและสถาบันลือธรรม
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสมุดบันทึกลูกชาย คนดีของพ่อ
เลขเรียก895-915
ผู้แต่งธรรมสภาและสถาบันลือธรรม
หัวเรื่อง1. พระบรมราโชวาท
สำนักพิมพ์ธรรมสภา
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องประมวลพระราชดำรัส และพระบรมราโชวาทที่พระราชทานในโอกาสต่าง ๆ ปี พุทธศักราช 2540
เลขเรียก808.851
ผู้แต่งสำนักราชเลขาธิการ
หัวเรื่อง1. พระบรมราโชวาท
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2540
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องสมุดบันทึกลูกชาย คนดีของแม่
เลขเรียก895.915
ผู้แต่งธรรมสภาและสถาบันลือธรรม
หัวเรื่อง1. พระบรมราโชวาท
สำนักพิมพ์ธรรมสภาและสถาบันลือธรรม
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องประมวลพระราชดำรัสและพระบรมราโชวาทที่พระราชทานในโอกาสต่าง ๆ พุทธศักราช 2543
เลขเรียก808.851
ผู้แต่งสำนักราชเลขาธิการ
หัวเรื่อง1. พระบรมราโชวาท2. พระราชดำรัส
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2543
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคำพ่อสอน : ประมวลพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง
เลขเรียก895.915
ผู้แต่งภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, 2470-
หัวเรื่อง1. พระบรมราโชวาท2. พระราชดำรัส
สำนักพิมพ์กรุงเทพ
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่อง365 ข้อคิดและพระราชดำรัสของพระมหากษัตริย์ไทยและนักปราชญ์ไทย-เทศ
เลขเรียก895.915
ผู้แต่งบัญญัติ ปาลิวนิช
หัวเรื่อง1. พระบรมราโชวาท2. พระราชดำรัส
สำนักพิมพ์รวมสาส์น
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องประมวลพระราชดำรัสและพระบรมราโชวาทที่พระราชทานในโอกาสต่าง ๆ พุทธศักราช 2541
เลขเรียก808.851
ผู้แต่งสำนักราชเลขาธิการ
หัวเรื่อง1. พระบรมราโชวาท2. พระราชดำรัส
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2541
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเนื่องในพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เลขเรียก895.915
ผู้แต่งกรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี
หัวเรื่อง1. พระบรมราโชวาท2. พระราชดำรัส,3. ภูมิพลอดุลเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, 2470-
สำนักพิมพ์กรมประชาสัมพันธ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เลขเรียก895.915
ผู้แต่ง
หัวเรื่อง1. พระบรมราโชวาท2. พะราชดำรัส
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องประมวลพระราชดำรัส และ พระบรมราโชวาท ที่พระราชทานในโอกาสต่าง ๆ ปี 2530
เลขเรียก895.915
ผู้แต่งสำนักราชเลขาธิการ
หัวเรื่อง1. พระราชดำรัส - - รวมเรื่อง2. พระบรมราโชวาท
สำนักพิมพ์กรุงเทพ
ปีที่พิมพ์2530
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่คณะกรรมการมูลนิธิราชประชาสมาสัย
เลขเรียก895.915
ผู้แต่งภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
หัวเรื่อง1. พระราชดำรัส - - รวมเรื่อง2. พระบรมราโชวาท
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์2540
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระราชดำรัส เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่
เลขเรียก895.915
ผู้แต่งพยุงศักดิ์ จันทรสุรินทร์
หัวเรื่อง1. พระราชดำรัส2. พระบรมราโชวาท
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์การศาสนา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องธ สถิตในดวงใจไทยทั้งชาติ
เลขเรียก895.9
ผู้แต่งสำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ
หัวเรื่อง1. พระราชดำรัส2. พระบรมราโชวาท,3. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470
สำนักพิมพ์สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระราชดำรัส เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
เลขเรียก895.91
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ
หัวเรื่อง1. ภูมิพลอดุลยเดช , พระบาทสมเด็จพระ - - วาทศิลป์2. พระราชดำรัส,3. พระบรมราโชวาท
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว
ปีที่พิมพ์2540
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคำพ่อสอน : ประมวลพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสเกี่ยวกับความสุขในการดำเนินชีวิต
เลขเรียก895.915
ผู้แต่งภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470-
หัวเรื่อง1. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470- -- พระบรมราโชวาท2. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470- -- พระราชดำรัส,3. ความสุข,4. การดำเนินชีวิต
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องประมวลกระแสพระราชดำรัสและบรมราชโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
เลขเรียก923.1
ผู้แต่งชม ธีระสานต์
หัวเรื่อง1. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระฯ - - ชีวประวัติ2. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470 - - พระบรมราโชวาท,3. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470 - - พระบรมราโชวาท
สำนักพิมพ์สัตยการพิมพ์
ปีที่พิมพ์ม.ป.ป.
จำนวน 1 เล่ม