กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา พระพุทธรูป - - ประวัติ พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่อง108 องค์พระปฏิมา พระพุทธรูปคู่แผ่นดิน
เลขเรียกอ 294.335
ผู้แต่งกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
หัวเรื่อง1. ประติมากรรมพุทธศาสน2. พระพุทธรูป - - ประวัต,3. พระพุทธรูป - - ภา,4. ศิลปกรรมพุทธศาสนา - - ไท
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม