Main Back

Search พระพุทธเจ้า--คำสอน. Resualt 6 Items

Titleนิพพานอยู่ไม่ไกลหากใจถึงซึ่งโพธิปักขิยธรรม
CallNumber294.301
Authorสัญชัย บุณฑริกสวัสดิ์
Subject1. พระพุทธเจ้า--คำสอน2. พุทธศาสนา - - คำสั่งสอน
Publishกรีน- ปัญญาญาณ
YearOfPrint2551
Result 1 items.
Titleรู้ตัว รู้ใจ ก็ไปนิพพาน
CallNumber294.301
Authorพระธรรมวิสุทธิกวี (พิจิตร ฐิตวณฺโณ)
Subject1. พระพุทธเจ้า--คำสอน2. พุทธศาสนา - - คำสั่งสอน
Publishกรีน- ปัญญาญาณ
YearOfPrint2551
Result 1 items.
Titleวันที่มหาบุรุษเป็นพระพุทธเจ้า ปฐมบทวินาทีบรรลุธรรมพระพุทธองค์ทรงอุบัติ ฉบับปรับปรุง
CallNumber294.301
Authorเธียรนันท์
Subject1. พระพุทธเจ้า--คำสอน2. พุทธศาสนา - - คำสั่งสอน
Publishกรีน- ปัญญาญาณ
YearOfPrint2551
Result 1 items.
Titleบาปแค่ไหนก็ไม่ขวางทางนิพพาน
CallNumber294.301
Authorอดิศักดิ์ ทองบุญ
Subject1. พระพุทธเจ้า--คำสอน2. พุทธศาสนา - - คำสั่งสอน
Publishพิมพ์ดีการพิมพ์
YearOfPrint2551
Result 1 items.
Titleอยู่บ้านนิพพานได้
CallNumber294.301
Authorแปลง สุวรรณกาญจน์
Subject1. พระพุทธเจ้า--คำสอน2. พุทธศาสนา - - คำสั่งสอน
Publishกรีน- ปัญญาญาณ
YearOfPrint2551
Result 1 items.
Titleพุทธทาสภิกขุ คู่มือมนุษย์
CallNumber294.301
Authorพุทธทาสภิกขุ
Subject1. พุทธศาสนา--ปรัชญา2. พระพุทธเจ้า--คำสอน
Publishธรรมสภา
YearOfPrint2549
Result 1 items.