กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา พระราชกรณียกิจ พบจำนวนทั้งสิ้น 10 รายชื่อ

ชื่อเรื่อง70 ปี ครองราชย์ มหากษัตริย์ประชาธิปไตย
เลขเรียกอ 923.1593
ผู้แต่งคณะกรรมการจัดทำหนังสือที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
หัวเรื่อง1. กษัตริย์และผู้ครองนคร - - ภา2. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำร,3. พิธีทางศาสนาและพิธีกรร,4. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา - - พระราชกรณียกิ,5. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470-255,6. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระ
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการเสด็จพระราชดำเนินเยือนนิวซีแลนด์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
เลขเรียก919.3
ผู้แต่งนรชิต - นฤมล สิงหเสนี
หัวเรื่อง1. การเยือนต่างประเทศ2. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470- - - การเยือนต่างประเท,3. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470- - - พระราชกรณียกิ,4. สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ, สมเด็จพระนางเจ้า, 2475- - - การเยือนต่างประเทศ
สำนักพิมพ์เอส.ซี พริ้นท์แอนด์แพค
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่อง100 ปี พระราชสมัญญานาม พระปิยมหาราชกับการศึกษาไทย
เลขเรียก923.1593
ผู้แต่งอัครราชย์ บุญญาศิริ
ภรณี ธนภรรคภวิน, บรรณาธิการ
หัวเรื่อง1. จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, - - พระบาทสมเด็จพระ, -- 2396-2453 -- พระราชกรณียกิ2. การศึกษา - - ไทย - - ประวัต,3. การศึกษา - - ไท,4. educatio
สำนักพิมพ์ที.เค.เอส. เทคโนโลยี
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องหนังสือจดหมายเหตุงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558
เลขเรียกอ 929.709593
ผู้แต่งสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร
หัวเรื่อง1. เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ, 2498- - - ชีวประวัติ2. เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ, 2498- - - พระราชกรณียกิ
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระทรงเป็นดวงแก้วส่องไทย
เลขเรียกอ 923.2593
ผู้แต่งศรีนิตย์ บุญทอง, บรรณาธิการ
หัวเรื่อง1. พระราชกรณียกิ2. พระราชประวัต,3. อักขรานุกรมชีวประวัต,4. การพัฒนาชนบท - - ไท,5. การพัฒนาชุมชน - - ไท,6. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำร,7. เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพร
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระร่มเกล้าของชาวไทย Our Beloved King
เลขเรียกอ 923.1593
ผู้แต่งคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ
หัวเรื่อง1. ภูมิพลอดุลเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, 2470-2559 - - ชีวประวัต2. ภูมิพลอดุลเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, 2470-2559 - - พระราชกรณียกิ,3. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำร
สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช
ปีที่พิมพ์2530
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องธ สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์
เลขเรียกอ 923.1593
ผู้แต่งธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
หัวเรื่อง1. ภูมิพลอดุลเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, 2470-2559 - - ชีวประวัต2. ภูมิพลอดุลเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470-2559 - - พระราชกรณียกิ
สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องในหลวงรัชกาลที่ 9
เลขเรียก923.1593
ผู้แต่งพัชรา โพธิ์กลาง
หัวเรื่อง1. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั2. พระราชประวัต,3. พระราชกรณียกิ
สำนักพิมพ์อมรินทร์คอมมิกส์ อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพลังแผ่นดิน
เลขเรียกอ 923.1593
ผู้แต่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
หัวเรื่อง1. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470- -- พระราชประวัต2. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470- -- พระราชกรณียกิ,3. โครงการพระราชดำร,4. โครงการพัฒน
สำนักพิมพ์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องแผ่นดินวัยเยาว์
เลขเรียกอ 923.1
ผู้แต่งเครือเจริญโภคภัณฑ์
ทรูคอร์ปอเรชั่นสถานีข่าวโทรทัศน์ทีเอ็นเอ็น 24
หัวเรื่อง1. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470-2552. พระราชกรณียกิ,3. โครงการพระราชดำร
สำนักพิมพ์เอส. เค. เอส. อินเตอร์พริ้น
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม