กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา พระราชบัญญัติ - - กฎหมายระเบียบข้อบังคับ. พบจำนวนทั้งสิ้น 3 รายชื่อ

ชื่อเรื่องพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ. ศ. 2551
เลขเรียก351.264
ผู้แต่งสำนักงาน ก.พ
หัวเรื่อง1. พระราชบัญญัติ - - กฎหมายระเบียบข้อบังคับ
สำนักพิมพ์สำนักงาน ก.พ
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคำอธิบายพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
เลขเรียก346.02
ผู้แต่งชูชาติ อัศวโรจน์
หัวเรื่อง1. พระราชบัญญัติ - - กฎหมายระเบียบข้อบังคับ
สำนักพิมพ์เดือนตุลา
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระราชบัญญติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ
เลขเรียก352.02
ผู้แต่งกระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง1. พระราชบัญญัติ - - กฎหมายระเบียบข้อบังคับ2. รัฐวิสาหกิจ
สำนักพิมพ์สำนักรัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ
ปีที่พิมพ์2543
จำนวน 1 เล่ม