กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา พระราชบัญญัติ. พบจำนวนทั้งสิ้น 7 รายชื่อ

ชื่อเรื่องประวัติกรมเจ้าท่า และ การป้องกันน้ำมัน หรืเคมีภัณฑ์ หรืสิ่งเป็นพิษอันตรายขณะขนถ่ายทางน้ำ ระเบียบกรมเจ้าท่า ว่าด้วยการออกใบอนุญาตใช้แพโดยสาร พ.ศ. 2536 สวัสดิภาพในการเดินทางทางน้ำ ความรู้รอบตัวเกี่ยวกับ ลมลม แล้งแล้ง
เลขเรียก354.59
ผู้แต่งกรมเจ้าท่า
หัวเรื่อง1. กรมเจ้าท่า - - ประวัติ2. พระราชบัญญัติ
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์2536
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องประวัติกรมเจ้าท่า และ ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการป้องกันและขจัดมลภาวะทางน้ำเนื่องจากน้ำมัน พ.ศ...
เลขเรียก354.59
ผู้แต่งกรมเจ้าท่า
หัวเรื่อง1. กรมเจ้าท่า - - ประวัติ2. พระราชบัญญัติ
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์2537
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องประวัติกรมเจ้าท่าและพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 14 ) พ.ศ. 2535
เลขเรียก354.593
ผู้แต่งกรมเจ้าท่า
หัวเรื่อง1. กรมเจ้าท่า - - ประวัติ2. พระราชบัญญัติ,3. กรมเจ้าท่า - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
สำนักพิมพ์กรมเจ้าท่า
ปีที่พิมพ์2535
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
เลขเรียก342
ผู้แต่งกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หัวเรื่อง1. พระราชบัญญัติ
สำนักพิมพ์กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 3 เล่ม
ชื่อเรื่องพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับความพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
เลขเรียก342
ผู้แต่งกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หัวเรื่อง1. พระราชบัญญัติ
สำนักพิมพ์กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 3 เล่ม
ชื่อเรื่องพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543
เลขเรียก342.48
ผู้แต่งสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
หัวเรื่อง1. พระราชบัญญัติ
สำนักพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่อง82 ปี แห่งการใช้พระราชบัญญติระเบียบข้าราชการพลเรือน
เลขเรียก923.2
ผู้แต่งคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
หัวเรื่อง1. พระราชบัญญัติ2. ระเบียบข้าราชการพลเรือน
สำนักพิมพ์21 เซ็นจูรี่
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 1 เล่ม