กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา พระราชพิธี พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่องกระบวนพยุหยาตราสถลมารค พุทธศักราช 2506
เลขเรียกอ 390.22
ผู้แต่งสำนักงานโครงการบูรณปฏิสังขรณ์วัดบวรนิเวศวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์
หัวเรื่อง1. กระบวนพยุหยาตรา - - ประวัติและพระราชพิธ2. พระราชพิธ,3. เรือพระที่นั่,4. ขบวนแห,5. ขบวนแห่ - - ไท,6. ขบวนแห่ทางบ,7. พยุหยาตราทางสถลมาร,8. ราชประเพณีไท
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินในพระราชพิธีโสกันต์
เลขเรียกอ 929.8
ผู้แต่งกรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. ไทย - - ประวัติศาสตร์ - - กรุงรัตนโกสินทร์ยุคหลั2. โสกันต์, พระราชพิธ,3. พระราชพิธีโสกันต,4. ผม - - พิธีกรร,5. พิธีทางศาสนาและพิธีกรรม - - ไท,6. เครื่องใช้ในพิธีกรรม - - ไท,7. ไทย - - ความเป็นอยู่และประเพณ
สำนักพิมพ์นพบุรีการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม