กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา พระสูตร. พบจำนวนทั้งสิ้น 3 รายชื่อ

ชื่อเรื่องกาลามสูตร พูดไว้อย่างไร ?
เลขเรียก294.31
ผู้แต่งพระเทพดิลก
หัวเรื่อง1. ธรรมะ2. พระสูตร
สำนักพิมพ์พรศิลการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องพระไตรปิฎก สำหรับประชาชน ตอนว่าด้วยพระสูตร
เลขเรียก294.382
ผู้แต่งกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
หัวเรื่อง1. พระไตรปิฎก2. พระสูตร
สำนักพิมพ์กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องมหาสติปัฏฐานสูตร
เลขเรียก294.382
ผู้แต่งดังตฤณ
หัวเรื่อง1. พระสูตร2. พุทธศาสนา,3. สติปัฏฐาน
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม