Main Back

Search พระไตรปิฎก. Resualt 7 Items

Titleพระไตรปิฎก ฉบับสำหรับประชาชน ตอน ว่าด้วยพระอภิธรรม
CallNumber294.382
Authorกรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
Subject1. พระไตรปิฎก
Publishชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย
YearOfPrint2550
Result 6 items.
Titleพระไตรปิฎก ฉบับสำหรับประชาชน ตอน ว่าด้วยพระวินัย
CallNumber294.382
Authorกรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
Subject1. พระไตรปิฎก
Publishชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย
YearOfPrint2550
Result 6 items.
Titleพระไตรปิฎก : สิ่งที่ชาวพุทธต้องรู้
CallNumber294.382
Authorพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)
Subject1. พระไตรปิฎก
Publishธรรมสภาและสถาบันลือธรรม
YearOfPrint2546
Result 1 items.
Titleพระไตรปิฎก ฉบับสำหรับประชาชน ตอน ว่าด้วยพระสูตร
CallNumber294.382
Authorกรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
Subject1. พระไตรปิฎก
Publishชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย
YearOfPrint2550
Result 6 items.
Titleพระไตรปิฎก สำหรับประชาชน ตอน ว่าด้วยพระสูตร
CallNumber294.382
Authorกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
Subject1. พระไตรปิฎก
Publishองค์การรับส่งสินค้าและพัสดุณฑ์
YearOfPrint2548
Result 2 items.
Titleการสาธยายพระไตรปิฎกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
CallNumber294.382
Authorกรมการศาสนา กระทวงวัฒธรรม
Subject1. พระไตรปิฎก2. ธรรมกับชีวิตประจำวัน
Publishกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
YearOfPrint2550
Result 2 items.
Titleพระไตรปิฎก สำหรับประชาชน ตอนว่าด้วยพระสูตร
CallNumber294.382
Authorกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
Subject1. พระไตรปิฎก2. พระสูตร
Publishกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
YearOfPrint2555
Result 1 items.