กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา พระไตรปิฎก. พบจำนวนทั้งสิ้น 7 รายชื่อ

ชื่อเรื่องพระไตรปิฎก สำหรับประชาชน ตอน ว่าด้วยพระสูตร
เลขเรียก294.382
ผู้แต่งกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
หัวเรื่อง1. พระไตรปิฎก
สำนักพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุณฑ์
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องพระไตรปิฎก ฉบับสำหรับประชาชน ตอน ว่าด้วยพระอภิธรรม
เลขเรียก294.382
ผู้แต่งกรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
หัวเรื่อง1. พระไตรปิฎก
สำนักพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 6 เล่ม
ชื่อเรื่องพระไตรปิฎก ฉบับสำหรับประชาชน ตอน ว่าด้วยพระวินัย
เลขเรียก294.382
ผู้แต่งกรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
หัวเรื่อง1. พระไตรปิฎก
สำนักพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 6 เล่ม
ชื่อเรื่องพระไตรปิฎก : สิ่งที่ชาวพุทธต้องรู้
เลขเรียก294.382
ผู้แต่งพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)
หัวเรื่อง1. พระไตรปิฎก
สำนักพิมพ์ธรรมสภาและสถาบันลือธรรม
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระไตรปิฎก ฉบับสำหรับประชาชน ตอน ว่าด้วยพระสูตร
เลขเรียก294.382
ผู้แต่งกรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
หัวเรื่อง1. พระไตรปิฎก
สำนักพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 6 เล่ม
ชื่อเรื่องการสาธยายพระไตรปิฎกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เลขเรียก294.382
ผู้แต่งกรมการศาสนา กระทวงวัฒธรรม
หัวเรื่อง1. พระไตรปิฎก2. ธรรมกับชีวิตประจำวัน
สำนักพิมพ์กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องพระไตรปิฎก สำหรับประชาชน ตอนว่าด้วยพระสูตร
เลขเรียก294.382
ผู้แต่งกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
หัวเรื่อง1. พระไตรปิฎก2. พระสูตร
สำนักพิมพ์กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม