Main Back

Search พิธีทางศาสนาและพิธีกรรม. Resualt 9 Items

Titleเรือพระราชพิธีกระบวนพยุหยาตราทางชลมารค
CallNumber390.22
Authorส. พลายน้อย
Subject1. ขบวนแห่ทางน้ำ2. พิธีทางศาสนาและพิธีกรรม
Publishดอกหญ้ากรุ๊ป
YearOfPrint2550
Result 1 items.
Titleพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก พ.ศ. 2531
CallNumber390.22
Authorสำนักราชเลขาธิการ
Subject1. พระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก2. พิธีทางศาสนาและพิธีกรรม
Publishกรุงเทพ
YearOfPrint2537
Result 1 items.
Titleคู่มือพิธีกรและการปฏิบัติพิธีทางพระพุทธศาสนา
CallNumber294.34
Authorปรีชา กันธิยะ
Subject1. พิธีทางศาสนาและพิธีกรรม
Publishโรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ (ร.ส.พ.)
YearOfPrint2548
Result 1 items.
Titleข้อพึงปฏิบัติในการเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท
CallNumber390
Authorสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
Subject1. พิธีทางศาสนาและพิธีกรรม
Publishอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
YearOfPrint2547
Result 1 items.
Titleความรู้เรื่อง พระราชพิธี ประเพณีและพิธีกรรม
CallNumber390.22
Authorเบญจมาส แพทอง
Subject1. พิธีทางศาสนาและพิธีกรรม2. ไทย - - ความเป็นอยู่และประเพณี
Publishศยาม
YearOfPrint2550
Result 1 items.
Titleรวมเรื่องและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับราชสำนัก : ที่ระลึกพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกองทัพบก
CallNumberสร 390.22
Authorกองทัพบก
Subject1. พิธีทางศาสนาและพิธีกรรม2. ภาษาไทย -- ราชาศัพท์,3. กฐินพระราชทาน - - กองทัพบก
Publishกองทัพบก
YearOfPrint2552
Result 1 items.
Titleฤกษ์งามยามดี
CallNumber392.36
Authorหลวงวุฒิรณพัสดุ์
Subject1. พิธีทางศาสนาและพิธีกรรม2. ศาลพระภูมิ
Publishศรีปัญญา
YearOfPrint
Result 1 items.
Titleไหว้เจ้าศักดิ์สิทธิ์ เสริมมงคลชีวิตให้รุ่งเรือง
CallNumber294.344
Authorพ.สุวรรณ
Subject1. พุทธศาสนากับชีวิตประจำวัน2. พิธีทางศาสนาและพิธีกรรม
Publishบ้านมงคล
YearOfPrint2547
Result 1 items.
Titleทวยราษฎร์รักบาทแม้ยิ่งด้วยบิตุรงค์
CallNumber923.159
Authorสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
Subject1. ภูมิพลอดุลยเดช , พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา - - พระราชกรณียกิจ2. พิธีทางศาสนาและพิธีกรรม
Publishไอเดีย สแควร์
YearOfPrint2539
Result 1 items.