กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา พิธีศพ. พบจำนวนทั้งสิ้น 3 รายชื่อ

ชื่อเรื่องการประดิษฐานพระบรมโกศ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานในโอกาสพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทาน 50 วัน ถวายพระบรมศพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง วันอังคารที่ 5 กันยายน พุทธศักราช 2538
เลขเรียก393
ผู้แต่งพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
หัวเรื่อง1. พระบรมโกศ2. พระบรมศพ,3. พิธีทางศาสนาและพิธีกรรม - ไทย,4. พิธีศพ -- พุทธศาสนา,5. พิธีศพ
สำนักพิมพ์กรุงเทพ
ปีที่พิมพ์2538
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องจดหมายเหตุงานพระบรมศพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
เลขเรียก393.2
ผู้แต่งหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร
หัวเรื่อง1. ศรีสังวาลย์,สมเด็จพระ,2443 - 252. ,3. พิธีศพ,4. ฌาปนกิจ,5. พิธีทางศาสนาและพิธีกรรม - - ไทย
สำนักพิมพ์รุ่งศิลป์การพิมพ์
ปีที่พิมพ์2541
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องจดหมายเหตุงานพระบรมศพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เล่ม 1
เลขเรียก393.2
ผู้แต่งหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร
หัวเรื่อง1. ศรีสังวาลย์,สมเด็จพระ,2443 - 252. ,3. พิธีศพ,4. ฌาปนกิจ,5. พิธีทางศาสนาและพิธีกรรม - - ไทย
สำนักพิมพ์รุ่งศิลป์การพิมพ์
ปีที่พิมพ์2541
จำนวน 1 เล่ม