กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา พุทธศาสนา - - ประวัติ. พบจำนวนทั้งสิ้น 4 รายชื่อ

ชื่อเรื่องพระพุทธจริยวัตร 60 ปาง
เลขเรียก294.363
ผู้แต่งเสฐียรพงษ์ วรรณปก
หัวเรื่อง1. พระพุทธเจ้า2. พุทธศาสนา - - ประวัติ
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพุทธประวัติ ฉบับการ์ตูน
เลขเรียก294.30
ผู้แต่งโอม รัชเวทย์
หัวเรื่อง1. พระพุทธเจ้า2. พุทธศาสนา - - ประวัติ
สำนักพิมพ์อมรินทร์คอมมิกส์
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องธรรมยาตรารำลึกแดนพุทธภูมิ
เลขเรียก294.3
ผู้แต่งพระมหาอุเทน ปัญญาปริทัตต์
หัวเรื่อง1. พระพุทธเจ้า2. พุทธศาสนา - - ประวัติ,3. แดนพุทธภูมิ (พุทธศาสนา)
สำนักพิมพ์เม็ดทราย
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องธรรมนูญชีวิต พุทธจริยธรรมเพื่อชีวิตที่ดีงาม
เลขเรียก294.3
ผู้แต่งพระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)
หัวเรื่อง1. พุทธศาสนา - - คำสั่งสอน2. พุทธศาสนา - - ประวัติ
สำนักพิมพ์สหธรรมิก
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 1 เล่ม