กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา พุทธศาสนากับพระมหากษัตริย์ พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์
เลขเรียกสร 294.3351
ผู้แต่งพระพุทธเมตตาประชาไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์, มูลนิธิ
หัวเรื่อง1. พุทธศาสนากับพระมหากษัตริย2. กษัตริย์และผู้ครองนคร - - ไทย - - แง่ศาสนา - - พุทธศาสน
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม