กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา พุทธศาสนากับสังคม. พบจำนวนทั้งสิ้น 10 รายชื่อ

ชื่อเรื่องมองลึก นึกไกล ใจกว้าง
เลขเรียก294.31
ผู้แต่งว.วชิรเมธี
หัวเรื่อง1. ธรรมกับชีวิตประจำวัน2. พุทธศาสนากับสังคม
สำนักพิมพ์ปราณ พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องธรรมคดี
เลขเรียก294.315
ผู้แต่งคึกฤทธิ์ ปราโมช,พล.ต.ม.ร.ว.
หัวเรื่อง1. ธรรมะ2. พุทธศาสนากับสังคม
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพุทธธรรม พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) เล่ม 2
เลขเรียก294.337
ผู้แต่งสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
หัวเรื่อง1. พระพุทธศาสนากับชีวิตประจำวัน2. พุทธศาสนากับสังคม,3. การปฏิบัติธรรม,4. พุทธศาสนา,5. ธรรมะ
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์2514
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการเมืองคืออะไร ? หนทางรอดมนุษย์ คือ ธรรมิกสังคมนิยม
เลขเรียก294.337
ผู้แต่งพุทธทาสภิกขุ
หัวเรื่อง1. พุทธศาสนากับการเมือง2. พุทธศาสนากับสังคม
สำนักพิมพ์งานดี
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพุทธวิธีแก้ปัญหาเพื่อศตวรรษที่ 21
เลขเรียก294.33
ผู้แต่งพระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต)
หัวเรื่อง1. พุทธศาสนากับสังคม
สำนักพิมพ์ออฟเซ็ทครีเอชั่น
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแนวทางการดำเนินงาน สร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติโดยใช้มิติทางศาสนาด้วยการปลูกจิตสำนึกคนในชาติให้ยึดมั่นและเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา
เลขเรียก294.3013
ผู้แต่งกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
หัวเรื่อง1. พุทธศาสนากับสังคม2. คุณธรรม
สำนักพิมพ์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพุทธธรรม พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) เล่ม 1
เลขเรียก294.337
ผู้แต่งสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
หัวเรื่อง1. พุทธศาสนากับสังคม2. พระพุทธศาสนากับชีวิตประจำวัน,3. การปฏิบัติธรรม,4. พุทธศาสนา,5. ธรรมะ
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์2514
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพุทธธรรม พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) เล่ม 3
เลขเรียก294.337
ผู้แต่งสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
หัวเรื่อง1. พุทธศาสนากับสังคม2. พระพุทธศาสนากับชีวิตประจำวัน,3. การปฏิบัติธรรม,4. พุทธศาสนา,5. ธรรมะ
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องธรรมะเดลิเวอรี่ : ธรรมะครอบครัว
เลขเรียก294.337
ผู้แต่งพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต
หัวเรื่อง1. พุทธศาสนากับสังคม2. พุทธศาสนากับปัญหาสังคม
สำนักพิมพ์บิสซี่เดย์
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องธุดงค์เดือด
เลขเรียก294.308
ผู้แต่งพิษณุ พลอยส่องแสง
หัวเรื่อง1. วรรณกรรมไทย2. พุทธศาสนากับสังคม
สำนักพิมพ์อักษรเงินดี
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม