กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ภาวะผู้นำ. พบจำนวนทั้งสิ้น 8 รายชื่อ

ชื่อเรื่องมุมมอง มุมคิด5 :ทุน Talent Network Leadership & Change
เลขเรียก658.4092
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
หัวเรื่อง1. ทุนรัฐบาล -- ไทย2. ผู้บริหาร,3. ภาวะผู้นำ,4. การจัดการองค์กร,5. ข้าราชการ -- ไทย
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 4 เล่ม
ชื่อเรื่องภาวะผู้นำ : ความสำคัญต่อการพัฒนาคน พัฒนาประเทศ
เลขเรียก303.34
ผู้แต่งพระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)
หัวเรื่อง1. ผู้นำ - - พฤติกรรม2. ภาวะผู้นำ,3. นักบริหาร
สำนักพิมพ์พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเคล็ดลับหัวหน้างาน
เลขเรียก658.4092
ผู้แต่งอนันยช.
หัวเรื่อง1. ผู้นำ2. ผู้บริหาร,3. ภาวะผู้นำ
สำนักพิมพ์ไพลินบุ๊คเน็ต
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสุดยอดคอร์สพัฒนาภาวะผู้นำ
เลขเรียก658.409
ผู้แต่งสุนีย์รัตน์ ลิมปนวิวิธ
หัวเรื่อง1. ภาวะผู้นำ
สำนักพิมพ์เอ็กซเปอร์เน็ท
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพัฒนาทักษะผู้นำ : a+ Leadership
เลขเรียก658.409
ผู้แต่งไอ เอ็ม บุ๊คส์
หัวเรื่อง1. ภาวะผู้นำ
สำนักพิมพ์พรทรัพย์การพิมพ์
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่อง1001 วิธีกล้าคิดริเริ่มในที่ทำงาน : 1001 Ways to take Initiative at Work
เลขเรียก658.314
ผู้แต่งเนลสัน, บ๊อบ
หัวเรื่อง1. ภาวะผู้นำ2. ขวัญในการทำงาน
สำนักพิมพ์อินสปายร์
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเติมความเป็นผู้นำในช่องว่าง
เลขเรียก658.4092
ผู้แต่งโคจิ,ทะคะงิ
ศิริลักษณ์ ศิริมาจันทร์,แปล
หัวเรื่อง1. ภาวะผู้นำ2. ผู้นำ,3. การจัดการองค์กร
สำนักพิมพ์สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องมองโลก 360 องศา : The 360 degree leader
เลขเรียก658.409
ผู้แต่งแม็กซ์เวลล์, จอห์น ซี.
จิรายุทธ ประเจิดหล้า
หัวเรื่อง1. ภาวะผู้นำ2. ผู้นำ,3. ประมุขศิลป์,4. นักบริหาร
สำนักพิมพ์ดีเอ็มจี
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 2 เล่ม