กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ภาวะเศรษฐกิจ - - ไทย. พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่องโครงการเร่งรัฐปฏิบัติการด่วน (เพื่อคนไทย) = Delivering People's Priorities
เลขเรียก336
ผู้แต่งสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง1. การคลัง -- ไทย2. ภาวะเศรษฐกิจ - - ไทย
สำนักพิมพ์สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการบริหารงานภาครัฐในระบอบประชาธิปไตย : การวิเคราะห์ระบบเศรษฐกิจไทยในภาพรวม
เลขเรียก330.9593
ผู้แต่งพิสิฐ ลี้อาธรรม
หัวเรื่อง1. การบริหารงานภาครัฐ2. การเงิน -- ไทย,3. ภาวะเศรษฐกิจ - - ไทย
สำนักพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม