กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ภาษาไทย - - คำและวลีภาษาต่างประเทศ. พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องการใช้ภาษาไทยในวงราชการ
เลขเรียก495.9181
ผู้แต่งปรียา หิรัญประดิษฐ์
หัวเรื่อง1. ภาษาไทย - - คำและวลีภาษาต่างประเทศ2. หนังสือราชการ
สำนักพิมพ์เอ็กซเปอร์เน็ท
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม