กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ภูมิพลอดุลยเดช , พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา - - พระราชกรณียกิจ. พบจำนวนทั้งสิ้น 11 รายชื่อ

ชื่อเรื่องทรงเป็นแรงบันดาลใจ
เลขเรียก923.1
ผู้แต่งกองยุทธศาสตร์สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หัวเรื่อง1. ชีวประวัติ2. ภูมิพลอดุลยเดช , พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา - - พระราชกรณียกิจ
สำนักพิมพ์ดาวฤกษ์ คอมมูนิเคชั่นส์
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่อง72 พรรษา มหาราชา
เลขเรียก923.1
ผู้แต่งไพฑูรย์ วงศ์วานิช
หัวเรื่อง1. ภูมิพลอดุลยเดช , พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา - - พระราชกรณียกิจ
สำนักพิมพ์สวัสดีการพิมพ์
ปีที่พิมพ์ม.ป.ป.
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท : สติปัญญา
เลขเรียก923.1
ผู้แต่งสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่อง1. ภูมิพลอดุลยเดช , พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา - - พระราชกรณียกิจ
สำนักพิมพ์อรุณการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องโครงการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท
เลขเรียก923.1
ผู้แต่งสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่อง1. ภูมิพลอดุลยเดช , พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา - - พระราชกรณียกิจ
สำนักพิมพ์สำนักงาน ก.พ.
ปีที่พิมพ์
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องเรียนรู้หลักการทรงงาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เลขเรียก923.1
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
หัวเรื่อง1. ภูมิพลอดุลยเดช , พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา - - พระราชกรณียกิจ
สำนักพิมพ์21 เซ็นจูรี่
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่อง84 พรรษามหาราชา ตามรอยพระบาท ศาสตร์แห่งดิน
เลขเรียก923.1
ผู้แต่งธวัชชัย สำโรงวัฒนา
หัวเรื่อง1. ภูมิพลอดุลยเดช , พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา - - พระราชกรณียกิจ2. กรมพัฒนาที่ดิน
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องจดจารพระมหากรุณา พระมหากษัตริย์นักพัฒนา เพื่อปวงประชาร่มเย็น
เลขเรียก923.159
ผู้แต่งสำนักงานสถิติแห่งชาติ
หัวเรื่อง1. ภูมิพลอดุลยเดช , พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา - - พระราชกรณียกิจ2. การพัฒนาประเทศ - - ไทย
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 5 ธันวามหาราช ครั้งที่ 33 พุทธศักราช 2552
เลขเรียก923.1
ผู้แต่งมูลนิธิ 5 ธันวามหาราช
หัวเรื่อง1. ภูมิพลอดุลยเดช , พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา - - พระราชกรณียกิจ2. ไทย- -กษัตริย์และผู้ครองนคร
สำนักพิมพ์ประชาชน
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องทวยราษฎร์รักบาทแม้ยิ่งด้วยบิตุรงค์
เลขเรียก923.159
ผู้แต่งสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
หัวเรื่อง1. ภูมิพลอดุลยเดช , พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา - - พระราชกรณียกิจ2. พิธีทางศาสนาและพิธีกรรม
สำนักพิมพ์ไอเดีย สแควร์
ปีที่พิมพ์2539
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่อง60 ปี พระเจ้าอยู่หัว 100 ปี พระพุทธทาสครองธรรม
เลขเรียก923.159
ผู้แต่งวรทัศน์ วัชรวลี
หัวเรื่อง1. ภูมิพลอดุลยเดช , พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา - - พระราชกรณียกิจ2. พุทธทาสกับสังคม
สำนักพิมพ์เจริญวิทย์การพิมพ์
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องตามหาคนในรูปภาพมงคลในหลวงกับประชาชน
เลขเรียก923.1
ผู้แต่งกองบรรณาธิการข่าวสด
หัวเรื่อง1. ภูมิพลอดุลยเดช , พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา - - พระราชกรณียกิจ2. ภาพถ่ายมงคล - - งานเฉลิมฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
สำนักพิมพ์มติชน
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม