Main Back

Search ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470. Resualt 6 Items

Titleธ สถิตในดวงใจไทยทั้งชาติ
CallNumber895.9
Authorสำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ
Subject1. พระราชดำรัส2. พระบรมราโชวาท,3. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470
Publishสำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ
YearOfPrint2544
Result 1 items.
Titleพระมหากษัตริย์ นักปกครอง นักกฎหมาย
CallNumber923.159
Authorธนะชัย ผดุงธิติ
Subject1. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470
Publishนิติรัฐ
YearOfPrint2549
Result 1 items.
Titleในหลวงในดวงใจ
CallNumber293.159
Authorพลาดิศัย สิทธิธัญกิจ
Subject1. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470
Publish
YearOfPrint2550
Result 1 items.
Titleพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช กับการปกครองไทย
CallNumber923.159
Authorกองวิชาการและแผนงาน กรมการปกครอง
Subject1. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 24702. กาญจนาภิเษก,3. ไทย - - การเมืองและการปกครอง,4. ไทย - - กษัตริย์และผู้ปกครอง
Publishโรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น
YearOfPrint2539
Result 1 items.
Titleประมวลพระราชกรณียกิจและการพัฒนาประเทศ
CallNumber923.159
Authorสโมสรไลออนส์สตรีดุสิต
Subject1. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 24702. ฝนเเทียม
Publishอมรินทร์การพิมพ์
YearOfPrint2521
Result 1 items.
Titleการอบรมเชิงปฏิบัติการ, เผยแพร่โน้ตเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
CallNumber923.1
Authorสำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ
Subject1. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 24702. เพลงพระราชนิพนธ์,3. โน้ตเพลง
Publishโรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว
YearOfPrint2544
Result 1 items.