กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา. พบจำนวนทั้งสิ้น 8 รายชื่อ

ชื่อเรื่องพระมหาชนก ทุติชาติแห่งพระบารมี
เลขเรียก294.3
ผู้แต่งธีระพันธ์ ลอไพบูลย์และคณะ
หัวเรื่อง1. ชาดก2. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา,3. ,4. ทศบารมี,5. วรรณกรรมพุทธศาสนา
สำนักพิมพ์คอมฟอร์ม
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 72 พรรษา มหาราชา
เลขเรียก923.1
ผู้แต่งคณะกรรมการจัดงานวันสื่อสารแห่งชาติ
หัวเรื่อง1. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2542
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานการติดตามและประเมินผลการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ
เลขเรียก923.159
ผู้แต่งนิรันดร์ ไกรสรรัตน์
หัวเรื่อง1. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
สำนักพิมพ์กราฟิคฟอร์แมน (ไทยแลนด์)
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระผู้อยู่ในหัวใจนักปกครอง
เลขเรียก923.1
ผู้แต่งคณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ
หัวเรื่อง1. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน
ปีที่พิมพ์2542
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับการพัฒนาการเกษตรไทย
เลขเรียก923.1
ผู้แต่งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
หัวเรื่อง1. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา2. เกษตรทฤษฎีใหม่ - - ไทย,3. การบริหารการพัฒนา - - ไทย
สำนักพิมพ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปีที่พิมพ์2542
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับกองทัพไทยในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
เลขเรียก923.1
ผู้แต่งอุษณีย์ เกษมสันต์
หัวเรื่อง1. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา2. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ,3. กองทัพ - - ไทย,4. การพัฒนาชนบท - - ไทย
สำนักพิมพ์โอ.เอส.พริ้นติ้ง เฮ้าส์
ปีที่พิมพ์2542
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระมหากษัตริย์ นักวิทยาศาสตร์
เลขเรียก915.93
ผู้แต่งสภาสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
หัวเรื่อง1. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา2. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ,3. วันเฉลิมพระชนมพรรษา
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์2543
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศนิวซีแลนด์ พ.ศ. 2505 และสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน พ.ศ. 2509
เลขเรียก923.1
ผู้แต่งพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
หัวเรื่อง1. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา2. นิวซีแลนด์,3. เยอรมนี
สำนักพิมพ์กรุงเทพ
ปีที่พิมพ์2534
จำนวน 1 เล่ม