กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, 2470- -- พระราชกรณียกิจ. พบจำนวนทั้งสิ้น 3 รายชื่อ

ชื่อเรื่องพระราชกรณียกิจ ระหว่างเดือนตุลาคม 2529 - กันยายน 2530
เลขเรียกอ 923.1593
ผู้แต่งสำนักราชเลขาธิการ
หัวเรื่อง1. ไทย - - ประวัติศาสตร์2. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, 2470- -- พระราชกรณียกิจ
สำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช
ปีที่พิมพ์2530
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เลขเรียก923.1
ผู้แต่งกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
หัวเรื่อง1. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, 2470- -- พระราชกรณียกิจ
สำนักพิมพ์กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระบรมราชูปถัมภ์กิจการศาสนาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เลขเรียก923.1593
ผู้แต่งกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
หัวเรื่อง1. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, 2470- -- พระราชกรณียกิจ2. พุทธศาสนากับพระมหากษัตริย์,3. ศาสนาอิสลาม,4. คริสต์ศาสนา,5. ศาสนาพราหมณ์,6. ศาสนาซิกต์
สำนักพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 2 เล่ม