กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ภูมิพลอดุลยเดช,พระบาทสมเด็จพระฯ, 2470. พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับสภาวิจัยแห่งชาติ
เลขเรียก923.159
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ
หัวเรื่อง1. ภูมิพลอดุลยเดช,พระบาทสมเด็จพระฯ, 24702. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 1 เล่ม