กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ยุทธศาสตร์. พบจำนวนทั้งสิ้น 11 รายชื่อ

ชื่อเรื่องการติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตรกรมธนารักษ์
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งฉันทนา ศรีเจริญ
หัวเรื่อง1. ฉันทนา ศรีเจริญ - - ผลงาน2. ยุทธศาสตร์
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพิชัยสงครามซุนวู ฉบับกะทัตรัต
เลขเรียก355.42
ผู้แต่งซุนวู
อธิคม สวัสดิญาณ, ผู้แปล
หัวเรื่อง1. พิชัยสงคราม2. ยุทธศาสตร์
สำนักพิมพ์เคล็ดไทย
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องยุทธศาสตร์กรมธนารักษ์
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง1. ยุทธศาสตร์
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร ปีงบประมาณ 2547
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสำนักงานธนารักษ์จังหวัดมุกดาหาร
หัวเรื่อง1. ยุทธศาสตร์
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์จังหวัดมุกดาหาร
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์กรมธนารักษ์ ปี 2547-2551 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มหาสารคาม
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสำนักงานธนารักษ์จังหวัดมหาสารคาม
หัวเรื่อง1. ยุทธศาสตร์
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษจังหวัดมหาสารคาม
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานการประชุมผลการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์แบบบูรณาการ กลุ่มสำนักงานธนารักษ์พื้นที่
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง1. ยุทธศาสตร์
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องผลการดำเนินการของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ร้อยเอ็ด ตามยุทธศาสตร์กรมธนารักษ์ ปีงบประมาณ 2548
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสำนักงานธนารักษ์จังหวัดร้อยเอ็ด
หัวเรื่อง1. ยุทธศาสตร์
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์จังหวัดร้อยเอ็ด
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการบริหารความเสี่ยงตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ของกรมธนารักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง1. ยุทธศาสตร์
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแผนยุทธศาสตร์กรมธนารักษ์ปี 2547 -2551
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสำนักงานธนารักษ์จังหวัดอำนาจเจริญ
หัวเรื่อง1. ยุทธศาสตร์
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์จังหวัดอำนาจเจริญ
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องยุทธศาสตร์การบริหารงานของกรมธนารักษ์เพื่อการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง1. ยุทธศาสตร์2. การบริหารงาน - - กรมธนารักษ์
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องยุทธศาสตร์การเสริมสร้างคุณธรรมในระบบการศึกษาไทย
เลขเรียก371.3
ผู้แต่งสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
หัวเรื่อง1. ยุทธศาสตร์2. คุณธรรม,3. การศึกษา - - คุณธรรม
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม