กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ระบบราชการ - ไทย. พบจำนวนทั้งสิ้น 6 รายชื่อ

ชื่อเรื่องอาหารเสริมสมองนักบริหาร เล่ม 2
เลขเรียก658.40
ผู้แต่งชมรมนักบริหารข้าราชการพลเรือน
หัวเรื่อง1. การบริหารรัฐกิจ2. ระบบราชการ - ไทย
สำนักพิมพ์ประชาชน
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องการปฎิรูประบบราชการ : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อการปฎิรูประบบราชการ
เลขเรียก352.6
ผู้แต่งเบญจวรรณ สร่างนิทร
หัวเรื่อง1. การปฎิรูประบบราชการ2. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์,3. สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ,4. ระบบราชการ - ไทย
สำนักพิมพ์ศรีเมืองการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2543
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องการปฎิรูประบบราชการ : ทางออกของการแก้ปัญหาและฟันฝ่าวิกฤต
เลขเรียก351.004
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการปฎิรูประบบราชการ
หัวเรื่อง1. การปฎิรูประบบราชการไทย2. การบริหารรัฐกิจ,3. ข้าราชการพลเรือน - อัตรากำลัง,4. ระบบราชการ - ไทย
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ
ปีที่พิมพ์2542
จำนวน 3 เล่ม
ชื่อเรื่องแผนแม่บทการปฎิรูประบบราชการ (พ.ศ. 2540 - พ.ศ. 2544)
เลขเรียก352.6
ผู้แต่งวรเดช จันทรศร
หัวเรื่อง1. แผนแม่บทปฎิรูประบบ2. ราชการ,3. ระบบราชการ - ไทย,4. การบริหารรัฐกิจ
สำนักพิมพ์กราฟิคฟอร์แมน (ไทยแลนด์)
ปีที่พิมพ์2541
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการปฎิรูประบบราชการ : ยุทธศาสตร์สำคัญของการเปลี่ยนแปลง
เลขเรียก351.004
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการปฎิรูประบบราชการ สำนักงานกพ.
หัวเรื่อง1. ระบบราชการ - ไทย2. การปฎิรูประบบราชการไทย
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ
ปีที่พิมพ์2541
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องวิสัยทัศยน์และกรองการปฏิรูประบบราชการ
เลขเรียก352.6
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการปฎิรูประบบราชการ สำนักงานกพ.
หัวเรื่อง1. ราชการ2. การบริหารรัฐกิจ,3. ระบบราชการ - ไทย
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 3 เล่ม