กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ระบบราชการ - - ไทย. พบจำนวนทั้งสิ้น 30 รายชื่อ

ชื่อเรื่องเอกสารสมุดปกข่าว ก้าวต่อไปของการปฏิรูประบบราชการ
เลขเรียก352.63
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ
หัวเรื่อง1. กาปฎิรูประบบราชการ2. การบริหารรัฐกิจ,3. ระบบราชการ - - ไทย
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ
ปีที่พิมพ์2543
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการบริหารโครงการพัฒนาของรัฐ
เลขเรียก352.63
ผู้แต่งวรเดช จันทรศร
หัวเรื่อง1. การบริหารรัฐกิจ - - ไทย2. ระบบราชการ - - ไทย
สำนักพิมพ์คณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี
ปีที่พิมพ์2540
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแผนแม่บทการปฏิรูประบบราชการ(พ.ศ. 2540 - พ.ศ. 2544)
เลขเรียก352.63
ผู้แต่งคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ : สำนักนายกรัฐมนตรี
หัวเรื่อง1. การปฎิรูประบบราชการ2. ระบบราชการ - - ไทย
สำนักพิมพ์คณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี
ปีที่พิมพ์2540
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการปฏิรูประบบราชการ : ยุทธศาสตร์สำคัญของการเปลี่ยนแปลง
เลขเรียก352.63
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ
หัวเรื่อง1. การปฎิรูประบบราชการพลเรือน2. ระบบราชการ - - ไทย,3. การบริหารรัฐกิจ - - ไทย
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ
ปีที่พิมพ์2541
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวกับระบบข้าราชการพลเรือน
เลขเรียก959.304
ผู้แต่งสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่อง1. ปกเกล้าเจ้าอยู่หัว,พระบาทสมเด็จพระ2. ระบบราชการ - - ไทย
สำนักพิมพ์ประชาชน
ปีที่พิมพ์2536
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจำปี พ.ศ. 2558
เลขเรียก352.63
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
หัวเรื่อง1. ระบบราชการ - - ไทย2. ราชการพลเรือน
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรวมกฏหมายที่เกี่ยวกับการพิจารณาวินิจฉัยร้องทุกข์ของ ก.พ.ค. เล่ม ๑
เลขเรียก352.63
ผู้แต่งสำนักพิทักษ์ระบบคุณธรรม สำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่อง1. ระบบราชการ - - ไทย2. ระบบราชการ - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
สำนักพิมพ์สำนักพิทักษ์ระบบคุณธรรม สำนักงาน ก.พ.
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 3 เล่ม
ชื่อเรื่องแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2555)
เลขเรียก350.001
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
หัวเรื่อง1. ระบบราชการ - - ไทย
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแผนปฏิรูประบบราชการการสร้างการยอมรับและความสำเร็จในการนำไปปฏิบัติ
เลขเรียก350
ผู้แต่งวรเดช จันทรศร
หัวเรื่อง1. ระบบราชการ - - ไทย
สำนักพิมพ์สหายบล็อกและการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องบริการประชาชนทำได้ไม่ยาก (ถ้าอยากทำ)
เลขเรียก352.63
ผู้แต่งปรัชญา เวสารัชช์
หัวเรื่อง1. ระบบราชการ - - ไทย
สำนักพิมพ์คณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี
ปีที่พิมพ์2540
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย
เลขเรียก350.001
ผู้แต่งคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
หัวเรื่อง1. ระบบราชการ - - ไทย
สำนักพิมพ์คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการนำนโยบายไปปฏิบัติ
เลขเรียก352.63
ผู้แต่งวรเดช จันทรศร
หัวเรื่อง1. ระบบราชการ - - ไทย
สำนักพิมพ์คณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี
ปีที่พิมพ์2540
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องโครงการประเทศไทยใสสะอาด
เลขเรียก364.132
ผู้แต่งสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่อง1. ระบบราชการ - - ไทย2. การทุจริตและประพฤติมิชอบ
สำนักพิมพ์สหมิตรพริ้นติ้ง
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการปรับปรุงและปฏิบัติรูป ระบบบริหารราชการแผ่นดินของไทย
เลขเรียก352.63
ผู้แต่งวรเดช จันทรศร
หัวเรื่อง1. ระบบราชการ - - ไทย2. การบริหารรัฐกิจ - - ไทย
สำนักพิมพ์พิมพ์ตุลา
ปีที่พิมพ์2538
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องนานาทัศนะ ว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี
เลขเรียก352.63
ผู้แต่งสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่อง1. ระบบราชการ - - ไทย2. การบริหารรัฐกิจ - - ไทย
สำนักพิมพ์ฝ่ายโรงพิมพ์ กองกลาง สำนักงาน ก.พ.
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการปฏิรูประบบราชการ
เลขเรียก352.63
ผู้แต่งสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่อง1. ระบบราชการ - - ไทย2. การปฏิรูปราชการพลเรือน,3. การบริหารรัฐกิจ - - ไทย
สำนักพิมพ์อาทิตย์ โพรดักส์ กรุ๊ป
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2535 พร้อมประมวลข้อหารือ กฎหมาย กฎ ระเบียบ และประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง
เลขเรียก352.67
ผู้แต่งสวัสดิการสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
หัวเรื่อง1. ระบบราชการ - - ไทย2. ไทย - - ข้าราชการและพนักงาน - - ระเบียบการลา
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์ยูไนเต็ด โปรดักชั่น
ปีที่พิมพ์2543
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการฉบับประชาชน : ผู้ว่า CEO
เลขเรียก354.59
ผู้แต่งศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
หัวเรื่อง1. ระบบราชการ - - ไทย2. ผู้ว่าราชการจังหวัด - - ไทย
สำนักพิมพ์ฝ่ายพัฒนาวิสาหกิจสถาบันมาตรสิทยาแห่งชาติ
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 4 เล่ม
ชื่อเรื่องหลักการและแนวทางในการจัดโครงสร้างและระบบบริหารราชการ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่อง1. ระบบราชการ - - ไทย2. ระบบบริหารราชการ
สำนักพิมพ์สำนักงาน ก.พ.
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการพัฒนาระบบราชการไทย
เลขเรียก352.63
ผู้แต่งวรเดช จันทรศร
หัวเรื่อง1. ระบบราชการ - - ไทย2. ระบบราชการ
สำนักพิมพ์สหายบล็อก และการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2542
จำนวน 4 เล่ม
ชื่อเรื่อง9 แผ่นดิน ของการปฏิรูประบบราชการ : พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย 2 พระผู้ทรงปรีชาชาญด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอักษรศาสตร์
เลขเรียก354.593
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
หัวเรื่อง1. ระบบราชการ - - ไทย2. รัชกาลที,3.
สำนักพิมพ์วิชั่น พริ้นท์ แอนด์ มีเดีย
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่อง9 แผ่นดิน ของการปฏิรูประบบราชการ : พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว 3 พระผู้ทรงเป็นหัวใจของแผ่นดิน
เลขเรียก354.593
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
หัวเรื่อง1. ระบบราชการ - - ไทย2. รัชกาลที,3.
สำนักพิมพ์วิชั่น พริ้นท์ แอนด์ มีเดีย
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่อง9 แผ่นดิน ของการปฏิรูประบบราชการ : พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 4 พระผู้ทรงวางรากฐานการดำเนินนโยบายต่างประเทศและการปรับปรุงประเทศให้ทันสมัย
เลขเรียก354.953
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
หัวเรื่อง1. ระบบราชการ - - ไทย2. รัชกาลที,3.
สำนักพิมพ์วิชั่น พริ้นท์ แอนด์ มีเดีย
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่อง9 แผ่นดิน ของการปฏิรูประบบราชการ : พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 5 พระปิยมหาราชผู้ทรงวางรากฐานระบบราชการไทยและปฎิรูปประเทศแบบพลิกแผ่นดิน
เลขเรียก354.593
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
หัวเรื่อง1. ระบบราชการ - - ไทย2. รัชกาลที,3.
สำนักพิมพ์วิชั่น พริ้นท์ แอนด์ มีเดีย
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่อง9 แผ่นดิน ของการปฏิรูประบบราชการ : พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 6 พระผู้ทรงสร้างจิตวิญญาณแห่งสยามรัฐ
เลขเรียก354.593
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
หัวเรื่อง1. ระบบราชการ - - ไทย2. รัชกาลที,3.
สำนักพิมพ์วิชั่น พริ้นท์ แอนด์ มีเดีย
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่อง9 แผ่นดิน ของการปฏิรูประบบราชการ : พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 7 พระผู้ทรงพัฒนาระบบข้าราชการพลเรือนในระบอบประชาธิปไตย
เลขเรียก354.593
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
หัวเรื่อง1. ระบบราชการ - - ไทย2. รัชกาลที,3.
สำนักพิมพ์วิชั่น พริ้นท์ แอนด์ มีเดีย
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่อง9 แผ่นดิน ของการปฏิรูประบบราชการ : พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล 8 ยุวกษัตริย์พระผู้ทรงเป็นแบบอย่างอันงดงามแก่เยาวชนไทย
เลขเรียก354.593
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
หัวเรื่อง1. ระบบราชการ - - ไทย2. รัชกาลที,3.
สำนักพิมพ์วิชั่น พริ้นท์ แอนด์ มีเดีย
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่อง9 แผ่นดิน ของการปฏิรูประบบราชการ : พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 9 พระอัจฉริยภาพในการบริหารจัดการ
เลขเรียก354.593
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
หัวเรื่อง1. ระบบราชการ - - ไทย2. รัชกาลที,3.
สำนักพิมพ์วิชั่น พริ้นท์ แอนด์ มีเดีย
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเรื่องแผนปฏิบัติการสร้างราชการใสสะอาด ประจำปี 2546
เลขเรียก352.63
ผู้แต่งศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
หัวเรื่อง1. ระบบราชการ2. การทุจริตและประพฤติมิชอบ,3. ระบบราชการ - - ไทย
สำนักพิมพ์สำนักงาน ก.พ.
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่อง9 แผ่นดินของการปฏิรูประบบราชการ : พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 1 พระผู้ทรงวางรากฐานระบบบริหารราชการแผ่นดิน
เลขเรียก354.953
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการการพัฒนาระบบราชการ
หัวเรื่อง1. ระบบราชการ2. ระบบราชการ - - ไทย,3. รัชกาลที,4.
สำนักพิมพ์วิชั่น พริ้นท์ แอนด์ มีเดีย
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 2 เล่ม