กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ระบบราชการไทย - - ไทย พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องรายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจำปี พ.ศ. 2556
เลขเรียก352.63
ผู้แต่งสำนักงานเลขาธิการ สำนักงาน ก.พ.ร.
หัวเรื่อง1. ระบบราชการไทย - - ไท2. ราชการพลเรือน,3. ข้าราชการพลเรีอน - - ไทย
สำนักพิมพ์ศูนย์สื่อและสิ่งพิมพ์แก้วเจ้าจอม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม