Main Back

Search ระบบราชการ. Resualt 34 Items

Titleการปฏิรูประบบราชการโดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบริหารร่วมสมัย
CallNumber352.63
Authorธงชัย วงศ์ชัยสุวรรณ
Subject1. การปฎิรูประบบราชการ2. ระบบราชการ,3. การบริหารรัฐกิจ
Publishสาขาบริหารรัฐกิจ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
YearOfPrint2546
Result 2 items.
Titleการปฎิรูประบบราชการของต่างประเทศ
CallNumber352.6
Authorสำนักงานคณะกรรมการปฎิรูประบบราชการ สำนักงานกพ.
Subject1. การปฎิรูประบบราชการ2. ระบบราชการ,3. การบริหารรัฐกิจ,4. สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ สำนังาน ก.พ
Publishสหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสซิ่ง
YearOfPrint2544
Result 3 items.
Titleการเพิ่มประสิทธิภาพส่วนราชการศึกษาเฉพาะกรณีสำนักประเมินราคาทรัพย์สิน
CallNumber
Authorอรัญญา กาญจนพิพัฒน์กุล
Subject1. การปฏิรูปราชการพลเรือน2. ระบบราชการ
Publishมหาวิทยาลัยรามคำแหง
YearOfPrint2545
Result 1 items.
Titleรวมความเห็นย่อ พ.ศ. 2548 คณะกรรมการกฤษฎีกาและคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
CallNumber346.02
Authorศูนย์ข้อมูลกฎหมายกลาง และสวัสดิการ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
Subject1. คณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ2. การปฏิรูปราชการพลเรือน,3. ระบบราชการ,4. กฎหมายปกครอง
Publishพิมพ์อักษร
YearOfPrint2548
Result 1 items.
Titleการพัฒนาระบบราชการไทย
CallNumber352.63
Authorวรเดช จันทรศร
Subject1. ระบบราชการ - - ไทย2. ระบบราชการ
Publishสหายบล็อก และการพิมพ์
YearOfPrint2542
Result 3 items.
Titleการศึกษาสมรรถนะระบบราชการ และ การจัดทำแผนอัตรากำลัง 5 ปี รอบปีที่ 5 ของกรมธนารักษ์
CallNumberผลงาน
Authorกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
Subject1. ระบบราชการ
Publishม.ป.พ.
YearOfPrint2540
Result 3 items.
Titleแนวปฏิบัติตนของข้าราชการ ในยุคสมัยแห่งการปรับปรุงบริการภาครัฐเพื่อประชาชน
CallNumber351.2
Authorลิขิต ธีรเวคิน
Subject1. ระบบราชการ
Publishคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี
YearOfPrint2539
Result 1 items.
Titleสาระสำคัญเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการไทย
CallNumber352.63
Authorกรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี
Subject1. ระบบราชการ
Publishกรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี
YearOfPrint2549
Result 2 items.
Titleการปฏิรูประบบราชการในยุคโลกาภิวัตน์
CallNumber351.2
Authorโภคิน พลกุล
Subject1. ระบบราชการ
Publishคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี
YearOfPrint2539
Result 2 items.
Titleรายงานผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเรื่องแผนปฏิบัติการสร้างราชการใสสะอาด ประจำปี 2547
CallNumber352.63
Authorสำนักงาน ก.พ.
Subject1. ระบบราชการ
Publishสำนักงาน ก.พ.
YearOfPrint2548
Result 1 items.
Titleการนำระบบสารสนเทศไปใช้ในการปรับปรุงการบริการภาครัฐ
CallNumber351.2
Authorดำรงค์ วัฒนา
Subject1. ระบบราชการ
Publishคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี
YearOfPrint2539
Result 1 items.
Titleยุทธศาสตร์การส่งเสริมการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม และค่านิยมของระบบราชการ (พ.ศ. 2546 - 2550)
CallNumber352.63
Authorสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
Subject1. ระบบราชการ
Publishด่านสุทธาการพิมพ์
YearOfPrint2546
Result 1 items.
Titleการปรับปรุงกระบวนงานอย่างต่อเนื่อง : กลยุทธ์ในการเพิ่มคุณภาพบริการภาครัฐ
CallNumber351.2
Authorศุภชัย ยาวะประภาษ
Subject1. ระบบราชการ
Publishคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี
YearOfPrint2539
Result 2 items.
Titleการพัฒนาและส่งเสริมการสร้างจรรยาวิชาชีพสำหรับระบบราชการไทย
CallNumber351.3
Authorอัจฉราพรรณ จรัสวัฒน์
Subject1. ระบบราชการ
Publishกราฟิคฟอร์แมน (ไทยแลนด์)
YearOfPrint2540
Result 1 items.
Titleหลักเกณฑ์ วิธีการและรูปแบบการจัดสรรสิ่งจูงใจ
CallNumber352.63
Authorสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
Subject1. ระบบราชการ
Publishสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
YearOfPrint2551
Result 3 items.
Titleการบริการของรัฐในยุคโลกาภิวัตน์
CallNumber351.2
Authorธงชัย สันติวงษ์
Subject1. ระบบราชการ
Publishคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี
YearOfPrint2539
Result 1 items.
Titleรายงานผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเรื่องแผนปฏิบัติการสร้างราชการใสสะอาด ประจำปี 2546
CallNumber352.63
Authorศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
Subject1. ระบบราชการ2. การทุจริตและประพฤติมิชอบ,3. ระบบราชการ - - ไทย
Publishสำนักงาน ก.พ.
YearOfPrint2546
Result 1 items.
TitleTQM กับการปรับปรุงการบริการภาครัฐ
CallNumber351.2
Authorสุวรรณี แสงมหาชัย
Subject1. ระบบราชการ2. TQM
Publishคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี
YearOfPrint2539
Result 1 items.
Titleปรัชญาของการบริหารภาครัฐ
CallNumber351.2
Authorวรเดช จันทรศร
Subject1. ระบบราชการ2. การบริหารรัฐกิจ - - ไทย
Publishคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี
YearOfPrint2545
Result 2 items.
Titleรวมกฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
CallNumber352.34
Authorสำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด
Subject1. ระบบราชการ2. การบริหารรัฐกิจ,3. การบริหารรัฐกิจ - - จังหวัด,4. การบริหารรัฐกิจ - - ระเบียบและข้อบังคับ
Publishสำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด
YearOfPrint2546
Result 2 items.
Title{34}9 องค์การ{34} บนเส้นทางสู่ความเป็นเลิศในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
CallNumber352.63
Authorสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
Subject1. ระบบราชการ2. การปฏิรูประบบราชการ - - ไทย
Publishวิชั่น พริ้นท์ แอนด์ มีเดีย
YearOfPrint2555
Result 2 items.
Titleหนังสือวิชาการประจำปี เล่มที่ 21 Knowlege Workers แรงงานความรู้
CallNumber352.63
Authorสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
Subject1. ระบบราชการ2. การปฏิรูประบบราชการ
Publishสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
YearOfPrint2549
Result 2 items.
Titleการสร้างจิตสำนึกการให้บริการกับการปรับปรุงการบริการภาครัฐ
CallNumber351.2
Authorจินตนา บุญบงการ
Subject1. ระบบราชการ2. การสร้างจิตสำนึก
Publishคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี
YearOfPrint2539
Result 1 items.
Titleผลงานการติดตามและประเมินผลการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนของหน่วยงานรัฐ
CallNumber351.001
Authorสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
Subject1. ระบบราชการ2. ข้าราชการ - - พฤติกรรม
Publishสุขุมวิทวิทมีเดีย มาร์เก็ตติ้ง
YearOfPrint2547
Result 1 items.
Titleการจัดการการพัฒนาระบบราชการเพื่อพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างเป็นองค์รวม
CallNumber352.63
Authorชัยอนันต์ สมุทวณิช
Subject1. ระบบราชการ2. ข้าราชการพลเรีอน - - ไทย
Publishสำนักคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
YearOfPrint2548
Result 1 items.
Title9 แผ่นดินของการปฏิรูประบบราชการ : พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 1 พระผู้ทรงวางรากฐานระบบบริหารราชการแผ่นดิน
CallNumber354.953
Authorสำนักงานคณะกรรมการการพัฒนาระบบราชการ
Subject1. ระบบราชการ2. ระบบราชการ - - ไทย,3. รัชกาลที,4.
Publishวิชั่น พริ้นท์ แอนด์ มีเดีย
YearOfPrint2550
Result 2 items.
Titleการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อการบริหาร
CallNumber351.3
Authorสมบัติ อยู่เมือง
Subject1. ระบบราชการ2. ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
Publishกราฟิคฟอร์แมน (ไทยแลนด์)
YearOfPrint2540
Result 1 items.
Titleรายงานการพัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ. 2550
CallNumber352.63
Authorสำนักงานคณะกรรมการการพัฒนาระบบราชการ
Subject1. ระบบราชการ2. ราชการพลเรือน
Publishสำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา
YearOfPrint2550
Result 1 items.
Titleบันทึกประวัติ ข้าราชการพลเรือน และ ก.พ.
CallNumber352.63
Authorประวีณ ณ นคร
Subject1. ราชการพลเรือน - - ไทย - - ประวัติ2. ระบบราชการ
Publishประชาชน
YearOfPrint2547
Result 1 items.
Titleคู่มือวิธีปฏิบัติในการจัดทำฐานข้อมูลบุคลากร (ข้าราชการ) ตามโครงการจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ สำหรับส่วนราชการ
CallNumber352.1
Authorกรมบัญชีกลาง
Subject1. ลูกจ้างประจำ2. ระบบราชการ
Publishกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
YearOfPrint2547
Result 1 items.
Titleหนังสือที่ระลึกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2554
CallNumberสร 351.2
Authorคณะกรรมการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน
Subject1. วันข้าราชการพลเรือน2. ข้าราชการพลเรือน,3. ระบบราชการ
Publishชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย
YearOfPrint2554
Result 1 items.
Titleรายงานประจำปี 2547 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการ
CallNumberรายงานประจำปี
Authorสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
Subject1. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ2. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ - - รายงานประจำปี,3. รายงานประจำปี 25,4. ,5. ระบบราชการ
Publishวิชั่น พริ้นท์ แอนด์ มีเดีย
YearOfPrint2548
Result 1 items.
Titleความรู้เกี่ยวกับองค์การมหาชน
CallNumber350
Authorสำนักงานคณะกรรรมการพัฒนาระบบราชการ
Subject1. องค์กรมหาชน2. ระบบราชการ,3. การบริหารรัฐกิจ
Publishสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
YearOfPrint2548
Result 1 items.
Titleองค์การมหาชน : มิติใหม่ของหน่วยงานภาครัฐ
CallNumber350
Authorสำนักงานคณะกรรมการปฎิรูประบบราชการ สำนักงานกพ.
Subject1. องค์กรมหาชน2. ระบบราชการ,3. องค์การมหาชน - - การบริหาร
Publishสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ
YearOfPrint2542
Result 2 items.