กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ระบบราชการ. พบจำนวนทั้งสิ้น 34 รายชื่อ

ชื่อเรื่องการปฏิรูประบบราชการโดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบริหารร่วมสมัย
เลขเรียก352.63
ผู้แต่งธงชัย วงศ์ชัยสุวรรณ
หัวเรื่อง1. การปฎิรูประบบราชการ2. ระบบราชการ,3. การบริหารรัฐกิจ
สำนักพิมพ์สาขาบริหารรัฐกิจ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องการปฎิรูประบบราชการของต่างประเทศ
เลขเรียก352.6
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการปฎิรูประบบราชการ สำนักงานกพ.
หัวเรื่อง1. การปฎิรูประบบราชการ2. ระบบราชการ,3. การบริหารรัฐกิจ,4. สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ สำนังาน ก.พ
สำนักพิมพ์สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสซิ่ง
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 3 เล่ม
ชื่อเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพส่วนราชการศึกษาเฉพาะกรณีสำนักประเมินราคาทรัพย์สิน
เลขเรียก
ผู้แต่งอรัญญา กาญจนพิพัฒน์กุล
หัวเรื่อง1. การปฏิรูปราชการพลเรือน2. ระบบราชการ
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรวมความเห็นย่อ พ.ศ. 2548 คณะกรรมการกฤษฎีกาและคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
เลขเรียก346.02
ผู้แต่งศูนย์ข้อมูลกฎหมายกลาง และสวัสดิการ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
หัวเรื่อง1. คณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ2. การปฏิรูปราชการพลเรือน,3. ระบบราชการ,4. กฎหมายปกครอง
สำนักพิมพ์พิมพ์อักษร
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการพัฒนาระบบราชการไทย
เลขเรียก352.63
ผู้แต่งวรเดช จันทรศร
หัวเรื่อง1. ระบบราชการ - - ไทย2. ระบบราชการ
สำนักพิมพ์สหายบล็อก และการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2542
จำนวน 3 เล่ม
ชื่อเรื่องการศึกษาสมรรถนะระบบราชการ และ การจัดทำแผนอัตรากำลัง 5 ปี รอบปีที่ 5 ของกรมธนารักษ์
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง1. ระบบราชการ
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์2540
จำนวน 3 เล่ม
ชื่อเรื่องแนวปฏิบัติตนของข้าราชการ ในยุคสมัยแห่งการปรับปรุงบริการภาครัฐเพื่อประชาชน
เลขเรียก351.2
ผู้แต่งลิขิต ธีรเวคิน
หัวเรื่อง1. ระบบราชการ
สำนักพิมพ์คณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี
ปีที่พิมพ์2539
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสาระสำคัญเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการไทย
เลขเรียก352.63
ผู้แต่งกรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี
หัวเรื่อง1. ระบบราชการ
สำนักพิมพ์กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องการปฏิรูประบบราชการในยุคโลกาภิวัตน์
เลขเรียก351.2
ผู้แต่งโภคิน พลกุล
หัวเรื่อง1. ระบบราชการ
สำนักพิมพ์คณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี
ปีที่พิมพ์2539
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเรื่องแผนปฏิบัติการสร้างราชการใสสะอาด ประจำปี 2547
เลขเรียก352.63
ผู้แต่งสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่อง1. ระบบราชการ
สำนักพิมพ์สำนักงาน ก.พ.
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการนำระบบสารสนเทศไปใช้ในการปรับปรุงการบริการภาครัฐ
เลขเรียก351.2
ผู้แต่งดำรงค์ วัฒนา
หัวเรื่อง1. ระบบราชการ
สำนักพิมพ์คณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี
ปีที่พิมพ์2539
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องยุทธศาสตร์การส่งเสริมการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม และค่านิยมของระบบราชการ (พ.ศ. 2546 - 2550)
เลขเรียก352.63
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
หัวเรื่อง1. ระบบราชการ
สำนักพิมพ์ด่านสุทธาการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการปรับปรุงกระบวนงานอย่างต่อเนื่อง : กลยุทธ์ในการเพิ่มคุณภาพบริการภาครัฐ
เลขเรียก351.2
ผู้แต่งศุภชัย ยาวะประภาษ
หัวเรื่อง1. ระบบราชการ
สำนักพิมพ์คณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี
ปีที่พิมพ์2539
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องการพัฒนาและส่งเสริมการสร้างจรรยาวิชาชีพสำหรับระบบราชการไทย
เลขเรียก351.3
ผู้แต่งอัจฉราพรรณ จรัสวัฒน์
หัวเรื่อง1. ระบบราชการ
สำนักพิมพ์กราฟิคฟอร์แมน (ไทยแลนด์)
ปีที่พิมพ์2540
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการและรูปแบบการจัดสรรสิ่งจูงใจ
เลขเรียก352.63
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
หัวเรื่อง1. ระบบราชการ
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 3 เล่ม
ชื่อเรื่องการบริการของรัฐในยุคโลกาภิวัตน์
เลขเรียก351.2
ผู้แต่งธงชัย สันติวงษ์
หัวเรื่อง1. ระบบราชการ
สำนักพิมพ์คณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี
ปีที่พิมพ์2539
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเรื่องแผนปฏิบัติการสร้างราชการใสสะอาด ประจำปี 2546
เลขเรียก352.63
ผู้แต่งศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
หัวเรื่อง1. ระบบราชการ2. การทุจริตและประพฤติมิชอบ,3. ระบบราชการ - - ไทย
สำนักพิมพ์สำนักงาน ก.พ.
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องTQM กับการปรับปรุงการบริการภาครัฐ
เลขเรียก351.2
ผู้แต่งสุวรรณี แสงมหาชัย
หัวเรื่อง1. ระบบราชการ2. TQM
สำนักพิมพ์คณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี
ปีที่พิมพ์2539
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องปรัชญาของการบริหารภาครัฐ
เลขเรียก351.2
ผู้แต่งวรเดช จันทรศร
หัวเรื่อง1. ระบบราชการ2. การบริหารรัฐกิจ - - ไทย
สำนักพิมพ์คณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องรวมกฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
เลขเรียก352.34
ผู้แต่งสำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด
หัวเรื่อง1. ระบบราชการ2. การบริหารรัฐกิจ,3. การบริหารรัฐกิจ - - จังหวัด,4. การบริหารรัฐกิจ - - ระเบียบและข้อบังคับ
สำนักพิมพ์สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่อง{34}9 องค์การ{34} บนเส้นทางสู่ความเป็นเลิศในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
เลขเรียก352.63
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
หัวเรื่อง1. ระบบราชการ2. การปฏิรูประบบราชการ - - ไทย
สำนักพิมพ์วิชั่น พริ้นท์ แอนด์ มีเดีย
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องหนังสือวิชาการประจำปี เล่มที่ 21 Knowlege Workers แรงงานความรู้
เลขเรียก352.63
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
หัวเรื่อง1. ระบบราชการ2. การปฏิรูประบบราชการ
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องการสร้างจิตสำนึกการให้บริการกับการปรับปรุงการบริการภาครัฐ
เลขเรียก351.2
ผู้แต่งจินตนา บุญบงการ
หัวเรื่อง1. ระบบราชการ2. การสร้างจิตสำนึก
สำนักพิมพ์คณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี
ปีที่พิมพ์2539
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องผลงานการติดตามและประเมินผลการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนของหน่วยงานรัฐ
เลขเรียก351.001
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
หัวเรื่อง1. ระบบราชการ2. ข้าราชการ - - พฤติกรรม
สำนักพิมพ์สุขุมวิทวิทมีเดีย มาร์เก็ตติ้ง
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดการการพัฒนาระบบราชการเพื่อพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างเป็นองค์รวม
เลขเรียก352.63
ผู้แต่งชัยอนันต์ สมุทวณิช
หัวเรื่อง1. ระบบราชการ2. ข้าราชการพลเรีอน - - ไทย
สำนักพิมพ์สำนักคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่อง9 แผ่นดินของการปฏิรูประบบราชการ : พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 1 พระผู้ทรงวางรากฐานระบบบริหารราชการแผ่นดิน
เลขเรียก354.953
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการการพัฒนาระบบราชการ
หัวเรื่อง1. ระบบราชการ2. ระบบราชการ - - ไทย,3. รัชกาลที,4.
สำนักพิมพ์วิชั่น พริ้นท์ แอนด์ มีเดีย
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อการบริหาร
เลขเรียก351.3
ผู้แต่งสมบัติ อยู่เมือง
หัวเรื่อง1. ระบบราชการ2. ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
สำนักพิมพ์กราฟิคฟอร์แมน (ไทยแลนด์)
ปีที่พิมพ์2540
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานการพัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ. 2550
เลขเรียก352.63
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการการพัฒนาระบบราชการ
หัวเรื่อง1. ระบบราชการ2. ราชการพลเรือน
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องบันทึกประวัติ ข้าราชการพลเรือน และ ก.พ.
เลขเรียก352.63
ผู้แต่งประวีณ ณ นคร
หัวเรื่อง1. ราชการพลเรือน - - ไทย - - ประวัติ2. ระบบราชการ
สำนักพิมพ์ประชาชน
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือวิธีปฏิบัติในการจัดทำฐานข้อมูลบุคลากร (ข้าราชการ) ตามโครงการจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ สำหรับส่วนราชการ
เลขเรียก352.1
ผู้แต่งกรมบัญชีกลาง
หัวเรื่อง1. ลูกจ้างประจำ2. ระบบราชการ
สำนักพิมพ์กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องหนังสือที่ระลึกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2554
เลขเรียกสร 351.2
ผู้แต่งคณะกรรมการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน
หัวเรื่อง1. วันข้าราชการพลเรือน2. ข้าราชการพลเรือน,3. ระบบราชการ
สำนักพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2547 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการ
เลขเรียกรายงานประจำปี
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
หัวเรื่อง1. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ2. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ - - รายงานประจำปี,3. รายงานประจำปี 25,4. ,5. ระบบราชการ
สำนักพิมพ์วิชั่น พริ้นท์ แอนด์ มีเดีย
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องความรู้เกี่ยวกับองค์การมหาชน
เลขเรียก350
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรรมการพัฒนาระบบราชการ
หัวเรื่อง1. องค์กรมหาชน2. ระบบราชการ,3. การบริหารรัฐกิจ
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่ององค์การมหาชน : มิติใหม่ของหน่วยงานภาครัฐ
เลขเรียก350
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการปฎิรูประบบราชการ สำนักงานกพ.
หัวเรื่อง1. องค์กรมหาชน2. ระบบราชการ,3. องค์การมหาชน - - การบริหาร
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ
ปีที่พิมพ์2542
จำนวน 2 เล่ม