กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ. พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่องกระบวนทัศน์การวัดผลยุคใหม่
เลขเรียก658
ผู้แต่งโกศล ดีศีลธรรม
หัวเรื่อง1. การจัดการธุรกิจ2. ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
สำนักพิมพ์เอเอสทีวีผู้จัดการ
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแนวคิดระบบในระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
เลขเรียก338.102
ผู้แต่งอุดม ทุมโฆสิต คณะรัฐประศาสนศาสตร์
หัวเรื่อง1. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ2. เทคโนโลยีสารสนเทศ,3. ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ,4. การจัดการฐานข้อมูล
สำนักพิมพ์เสมาธรรม
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม