กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์. พบจำนวนทั้งสิ้น 16 รายชื่อ

ชื่อเรื่องจากห้วงอวกาศสู่พื้นแผ่นดินไทย พ.ศ. 2546
เลขเรียก526.9
ผู้แต่งสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
หัวเรื่อง1. การวิเคราะห์ข้อมูลระยะไกล - - ไทย2. เทคโนโลยีอวกาศ,3. ดาวเทียม - - ข้อมูล,4. ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
สำนักพิมพ์สยาม เอ็ม แอนด์ บี พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเรียนรู้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้วยโปรแกรม ArcGIS 10.1 for Desktop
เลขเรียก910.285
ผู้แต่งสุเพชร จิรขจรกุล
หัวเรื่อง1. ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ -- ภูมิศาสตร์2. ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์,3. โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สำนักพิมพ์เอ.พี.กราฟิคดีไซน์และการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อการบริหาร
เลขเรียก351.3
ผู้แต่งสมบัติ อยู่เมือง
หัวเรื่อง1. ระบบราชการ2. ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
สำนักพิมพ์กราฟิคฟอร์แมน (ไทยแลนด์)
ปีที่พิมพ์2540
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และการใช้โปรแกรม ArcGIS Desktop เวอร์ชั่น 9.1
เลขเรียก307.14
ผู้แต่งสุเพชร จิรขจรกุล
หัวเรื่อง1. ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
สำนักพิมพ์เอส.อาร์.พริ้นติ้ง แมสโปรดักส์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการประยุกต์ใช้ระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) เพื่อการแก้ไขปัญหาบุกรุกครอบครองที่ดินรัฐ (ที่ราชพัสดุ) กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
เลขเรียก
ผู้แต่งพรชัย ควรประเสริฐ
หัวเรื่อง1. ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์2. การใช้ที่ดิน - - เชียงใหม่,3. ที่ราชพัสดุ
สำนักพิมพ์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องร่างรายงานฉบับสมบูรณ์เรื่อง {34}การจัดทำมาตรฐานระข้อมูล ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์{34}
เลขเรียก333.002
ผู้แต่งศูนย์ข้อมูลข้อสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
หัวเรื่อง1. ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์2. ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ - - ภูมิศาสตร์
สำนักพิมพ์ล็อกซเล่ย อินเตอร์กราฟ (ประเทศไทย)
ปีที่พิมพ์
จำนวน 3 เล่ม
ชื่อเรื่องดัชนีข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ พ.ศ. 2539
เลขเรียก910.285
ผู้แต่งศูนย์ข้อมูลข้อสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
หัวเรื่อง1. ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์2. ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ - - ภูมิศาสตร์
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต
ปีที่พิมพ์2539
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องมาตรฐานระบบข้อมูล ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
เลขเรียก333.002
ผู้แต่งสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์
หัวเรื่อง1. ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์2. ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ - - ภูมิศาสตร์
สำนักพิมพ์ล็อกซเล่ย อินเตอร์กราฟ (ประเทศไทย)
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องดัชนีข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ พ.ศ. 2541
เลขเรียก910.285
ผู้แต่งศูนย์ข้อมูลข้อสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
หัวเรื่อง1. ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์2. ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ - - ภูมิศาสตร์
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต
ปีที่พิมพ์2541
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดตรัง
เลขเรียก915.939
ผู้แต่งกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หัวเรื่อง1. ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์2. ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ - - ภูมิศาสตร์
สำนักพิมพ์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปีที่พิมพ์2541
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานผลโครงการศึกษาทดลองมใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อการบริหารนโยบายที่ดินในพื้นที่ จังหวัดเพชรบุรี
เลขเรียก333.002
ผู้แต่งกองแผนงาน กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย
หัวเรื่อง1. ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์2. ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ - - ภูมิศาสตร์,3. GIS
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย
ปีที่พิมพ์2541
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องดัชนีข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ พ.ศ. 2537
เลขเรียก910.285
ผู้แต่งศูนย์ข้อมูลข้อสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
หัวเรื่อง1. ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์2. ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ - - ภูมิศาสตร์,3. การวิเคราะห์ข้อมูลระยะไกล
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย
ปีที่พิมพ์
จำนวน 3 เล่ม
ชื่อเรื่องสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดพังงา
เลขเรียก915.939
ผู้แต่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หัวเรื่อง1. ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์2. ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ - - ภูมิศาสตร์,3. ทรัพยากรธรรมชาติ - - พังงา,4. พังงา - - แผนที่
สำนักพิมพ์กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
ปีที่พิมพ์2541
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดยโสธร
เลขเรียก915.934
ผู้แต่งกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
หัวเรื่อง1. ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์2. ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ - - ภูมิศาสตร์,3. ยโสธร - - แผนที่
สำนักพิมพ์กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
ปีที่พิมพ์2540
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องการใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศ ในการติดตามพื้นที่ประสบภัยคลื่นสึนามิ ของประเทศไทย
เลขเรียก551.46
ผู้แต่งสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
หัวเรื่อง1. ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์2. สึนามิ - - ไทย (ภาคใต้)
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องการใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศในการติดตามพื้นที่ประสบภัยคลื่นสึนามิของประเทศไทย
เลขเรียก551.463
ผู้แต่งสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
หัวเรื่อง1. สึนามิ - - ภาพถ่ายทางอากาศ2. สึนามิ - - การวิเคราะห์ข้อมูลภาพระยะไกล,3. คลื่นทะเล,4. ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
สำนักพิมพ์สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม