กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ. พบจำนวนทั้งสิ้น 9 รายชื่อ

ชื่อเรื่องการควบคุมและตรวจสอบระบบสารสนเทศ
เลขเรียก657.4
ผู้แต่งนิตยา วงศ์ภินันท์วัฒนา
หัวเรื่อง1. กรตรวจสอบภายใน2. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สำนักพิมพ์Lmagineering
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการควบคุมและตรวจสอบระบบสารสนเทศ=Information systems control and audit
เลขเรียก657.458
ผู้แต่งนิตยา วงศ์ภินันท์วัฒนา
หัวเรื่อง1. การตรวจสอบภายใน2. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สำนักพิมพ์จามจุรีโปรดักส์
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแนวคิดระบบ ในระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
เลขเรียก658.40
ผู้แต่งอุดม ทุมโฆสิต คณะรัฐประศาสนศาสตร์
หัวเรื่อง1. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สำนักพิมพ์คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปีที่พิมพ์2540
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องระบบสารสนเทศในองค์กร
เลขเรียก658.4038
ผู้แต่งดารณี พิมพ์ช่างทอง
หัวเรื่อง1. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สำนักพิมพ์ทริปเพิ้ล กรุ๊ป
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
เลขเรียก658.4
ผู้แต่งไพบูลย์ เกียรติโกมล
หัวเรื่อง1. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ = Management information system
เลขเรียก658.4038
ผู้แต่งทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์
หัวเรื่อง1. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ2. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สำนักพิมพ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (ฉบับปรับปรุง)
เลขเรียก658.403
ผู้แต่งชุมพล ศฤงคารศิริ
หัวเรื่อง1. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ2. เทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักพิมพ์หจก. ป. สัมพันธ์พาณิชย์
ปีที่พิมพ์2540
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแนวคิดระบบในระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
เลขเรียก338.102
ผู้แต่งอุดม ทุมโฆสิต คณะรัฐประศาสนศาสตร์
หัวเรื่อง1. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ2. เทคโนโลยีสารสนเทศ,3. ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ,4. การจัดการฐานข้อมูล
สำนักพิมพ์เสมาธรรม
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) ด้วยโปรแกรม ACCESS
เลขเรียก658.043
ผู้แต่งไพโรจน์ คชชา
หัวเรื่อง1. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ2. ไมโครซอฟต์แอ็กเซส
สำนักพิมพ์ต้นอ้อ แกรมมี่
ปีที่พิมพ์2540
จำนวน 1 เล่ม