กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ระเบียบข้าราชการ. พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่องหนังสือเวียนคณะรัฐมนตรี : ในส่วนที่เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วย ระเบียบข้าราชการพลเรือน (พ.ศ.2475 - พ.ศ. 2525) เล่ม 6 (พ.ศ. 2495 - พ.ศ.2496 - พ.ศ. 2496)
เลขเรียก352.6
ผู้แต่งสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่อง1. ระเบียบข้าราชการ
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องโครงการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายให้สอดคล้องพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ 2551
เลขเรียก352.8
ผู้แต่งสำนักบริหารกลาง กรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. ระเบียบข้าราชการ
สำนักพิมพ์บริหารงานกลาง กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม