Main Back

Search ระเบียบปฏิบัติราชการ. Resualt 12 Items

Titleความรู้พื้นฐานการปฏิบัติราชการ
CallNumber351.17
Authorสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ.
Subject1. การบริหารรัฐกิจ - ไทย2. ระเบียบปฏิบัติราชการ,3. การพัฒนาเศรษฐกิจ,4. การพัฒนาสังคม
Publishอักษรไทย
YearOfPrint2528
Result 1 items.
Titleคู่มือคำอธิบายและแนวทางปฎิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ.2546
CallNumber350
Authorสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
Subject1. การมอบอำนาจหน้าที่2. ระเบียบปฏิบัติราชการ
Publishสิรบุตรการพิมพ์
YearOfPrint2546
Result 1 items.
Titleตอบข้อหารือเกี่ยวกับวินัยข้าราชการพลเรือน ตาม พ.รบ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2518
CallNumber352.6
Authorกองวินัย สำนักงาน ก.พ.
Subject1. ข้าราชการพลเรือน2. ระเบียบปฏิบัติราชการ
Publishส้มหวาน
YearOfPrint2534
Result 1 items.
Titleตอบข้อหารือเกี่ยวกับวินัยข้าราชการพลเรือน ตาม พ.รบ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2518 และ 2535
CallNumber352.6
Authorสวัสดิการสำนักงาน ก.พ.
Subject1. ข้าราชการพลเรือน2. ระเบียบปฏิบัติราชการ
Publishส้มหวาน
YearOfPrint2543
Result 1 items.
Titleหลักกฎหมายจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติราชการที่ดีในการดำเนินการเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง
CallNumber342.0664
Authorสำนักงานศาลปกครอง
Subject1. คำพิพากษาศาล2. กฎหมายปกครอง,3. ระเบียบปฏิบัติราชการ,4. ข้าราชการพลเรือน -- กฎหมายระเบียบข้อบังคับ,5. วิธีพิจารณาคดีปกครอง -- ไทย
Publishสหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสซิ่ง
YearOfPrint2554
Result 4 items.
Titleคู่มือการบริหารของหน่วยงานของรัฐ ตามข้อเสนอการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน ปี พ.ศ. 2546
CallNumber658.31
Authorสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
Subject1. บริการสาธารณะ2. ระเบียบปฏิบัติราชการ
Publishสิรบุตรการพิมพ์
YearOfPrint2546
Result 1 items.
Titleคู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่ในการพิจารณา เรื่องร้องเรียนของประชาชนเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนของหน่วยงานของรัฐ
CallNumber347
Authorสำนักงาน ก.พ.
Subject1. บริการสาธารณะ2. ระเบียบปฏิบัติราชการ,3. ข้าราชการพลเรีอน - - ไทย
Publishคณะกรรมการว่าด้วยการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนของหน่วยงานของรัฐ
YearOfPrint2541
Result 1 items.
Titleคู่มือการประสานงาน การนำเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี (แก้ไขปรับปรุง ครั้งที่ 1)
CallNumber346.07
Authorสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
Subject1. ระเบียบปฏิบัติราชการ
Publishสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
YearOfPrint
Result 3 items.
Titleประมวล ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
CallNumber340
Authorศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
Subject1. ระเบียบปฏิบัติราชการ2. ข้าราชการ - - กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ
Publishสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
YearOfPrint2539
Result 1 items.
Titleสรุปคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด พ.ศ. 2552 เพื่อเสริมสร้างแนวทางการปฏิบัติราชการที่ดี
CallNumber342.0664
Authorสำนักงานศาลปกครอง
Subject1. ศาลปกครอง2. ระเบียบปฏิบัติราชการ,3. คำพิพากษาศาล,4. กฎหมายปกครอง -- คดีและการสู้คดี,5. วิธีพิจารณาคดีปกครอง - ไทย,6. ข้าราชการพลเรือน -- กฎหมายและระเบียบบังคับ
Publishสหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสซิ่ง
YearOfPrint2554
Result 3 items.
Titleสรุปแนวทางการปฎิบัติราชการที่ดี จากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด พ.ศ. 2554
CallNumber342.0664
Authorสำนักวิจัยและวิชาการ สำนักงานศาลปกครอง
Subject1. ศาลปกครอง2. ระเบียบปฏิบัติราชการ,3. คำพิพากษาศาล,4. กฎหมายปกครอง -- คดีและการสู้คดี,5. วิธีพิจารณาคดีปกครอง -- ไทย
Publishสำนักวิจัยและวิชาการ สำนักงานศาลปกครอง
YearOfPrint2554
Result 1 items.
Titleคู่มือสำหรับประชาชนในการร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนของหน่วยงานของรัฐ
CallNumber347
Authorสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
Subject1. เอกสารวิชาการปีแห่งการส่งเสริมการบริการประชาชนของรัฐ2. ระเบียบปฏิบัติราชการ,3. การร้องเรียน
Publishคณะกรรมการว่าด้วยการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนของหน่วยงานของรัฐ
YearOfPrint2541
Result 1 items.