กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ระเบียบปฏิบัติราชการ. พบจำนวนทั้งสิ้น 12 รายชื่อ

ชื่อเรื่องความรู้พื้นฐานการปฏิบัติราชการ
เลขเรียก351.17
ผู้แต่งสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่อง1. การบริหารรัฐกิจ - ไทย2. ระเบียบปฏิบัติราชการ,3. การพัฒนาเศรษฐกิจ,4. การพัฒนาสังคม
สำนักพิมพ์อักษรไทย
ปีที่พิมพ์2528
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือคำอธิบายและแนวทางปฎิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ.2546
เลขเรียก350
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
หัวเรื่อง1. การมอบอำนาจหน้าที่2. ระเบียบปฏิบัติราชการ
สำนักพิมพ์สิรบุตรการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องตอบข้อหารือเกี่ยวกับวินัยข้าราชการพลเรือน ตาม พ.รบ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2518
เลขเรียก352.6
ผู้แต่งกองวินัย สำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่อง1. ข้าราชการพลเรือน2. ระเบียบปฏิบัติราชการ
สำนักพิมพ์ส้มหวาน
ปีที่พิมพ์2534
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องตอบข้อหารือเกี่ยวกับวินัยข้าราชการพลเรือน ตาม พ.รบ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2518 และ 2535
เลขเรียก352.6
ผู้แต่งสวัสดิการสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่อง1. ข้าราชการพลเรือน2. ระเบียบปฏิบัติราชการ
สำนักพิมพ์ส้มหวาน
ปีที่พิมพ์2543
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องหลักกฎหมายจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติราชการที่ดีในการดำเนินการเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง
เลขเรียก342.0664
ผู้แต่งสำนักงานศาลปกครอง
หัวเรื่อง1. คำพิพากษาศาล2. กฎหมายปกครอง,3. ระเบียบปฏิบัติราชการ,4. ข้าราชการพลเรือน -- กฎหมายระเบียบข้อบังคับ,5. วิธีพิจารณาคดีปกครอง -- ไทย
สำนักพิมพ์สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสซิ่ง
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 4 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือการบริหารของหน่วยงานของรัฐ ตามข้อเสนอการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน ปี พ.ศ. 2546
เลขเรียก658.31
ผู้แต่งสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
หัวเรื่อง1. บริการสาธารณะ2. ระเบียบปฏิบัติราชการ
สำนักพิมพ์สิรบุตรการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่ในการพิจารณา เรื่องร้องเรียนของประชาชนเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนของหน่วยงานของรัฐ
เลขเรียก347
ผู้แต่งสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่อง1. บริการสาธารณะ2. ระเบียบปฏิบัติราชการ,3. ข้าราชการพลเรีอน - - ไทย
สำนักพิมพ์คณะกรรมการว่าด้วยการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนของหน่วยงานของรัฐ
ปีที่พิมพ์2541
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือการประสานงาน การนำเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี (แก้ไขปรับปรุง ครั้งที่ 1)
เลขเรียก346.07
ผู้แต่งสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
หัวเรื่อง1. ระเบียบปฏิบัติราชการ
สำนักพิมพ์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ปีที่พิมพ์
จำนวน 3 เล่ม
ชื่อเรื่องประมวล ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
เลขเรียก340
ผู้แต่งศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
หัวเรื่อง1. ระเบียบปฏิบัติราชการ2. ข้าราชการ - - กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ
สำนักพิมพ์สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ปีที่พิมพ์2539
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสรุปคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด พ.ศ. 2552 เพื่อเสริมสร้างแนวทางการปฏิบัติราชการที่ดี
เลขเรียก342.0664
ผู้แต่งสำนักงานศาลปกครอง
หัวเรื่อง1. ศาลปกครอง2. ระเบียบปฏิบัติราชการ,3. คำพิพากษาศาล,4. กฎหมายปกครอง -- คดีและการสู้คดี,5. วิธีพิจารณาคดีปกครอง - ไทย,6. ข้าราชการพลเรือน -- กฎหมายและระเบียบบังคับ
สำนักพิมพ์สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสซิ่ง
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 3 เล่ม
ชื่อเรื่องสรุปแนวทางการปฎิบัติราชการที่ดี จากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด พ.ศ. 2554
เลขเรียก342.0664
ผู้แต่งสำนักวิจัยและวิชาการ สำนักงานศาลปกครอง
หัวเรื่อง1. ศาลปกครอง2. ระเบียบปฏิบัติราชการ,3. คำพิพากษาศาล,4. กฎหมายปกครอง -- คดีและการสู้คดี,5. วิธีพิจารณาคดีปกครอง -- ไทย
สำนักพิมพ์สำนักวิจัยและวิชาการ สำนักงานศาลปกครอง
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือสำหรับประชาชนในการร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนของหน่วยงานของรัฐ
เลขเรียก347
ผู้แต่งสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
หัวเรื่อง1. เอกสารวิชาการปีแห่งการส่งเสริมการบริการประชาชนของรัฐ2. ระเบียบปฏิบัติราชการ,3. การร้องเรียน
สำนักพิมพ์คณะกรรมการว่าด้วยการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนของหน่วยงานของรัฐ
ปีที่พิมพ์2541
จำนวน 1 เล่ม