กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา รัฐธรรมนูญ - - ไทย. พบจำนวนทั้งสิ้น 11 รายชื่อ

ชื่อเรื่องรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540
เลขเรียก342.593
ผู้แต่งสำนักวิชาการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
หัวเรื่อง1. กฎหมายรัฐธรรมนูญ2. รัฐธรรมนูญ - - ไทย
สำนักพิมพ์สำนักการคลังและงบประมาณ
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
เลขเรียก342.59
ผู้แต่งสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
หัวเรื่อง1. รัฐธรรมนูญ - - ไทย2. กฏหมายรัฐธรรมนู
สำนักพิมพ์ธนาเพรส
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรวมกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
เลขเรียก342.593
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักนายกรัฐมนตรี
หัวเรื่อง1. รัฐธรรมนูญ - - ไทย
สำนักพิมพ์ศรีเมืองการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2542
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคำอธิบายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2540)
เลขเรียก342.593
ผู้แต่งมานิตย์ จุมปา
หัวเรื่อง1. รัฐธรรมนูญ - - ไทย
สำนักพิมพ์นิติธรรม
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรวมคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ประจำปี 2551 (เล่ม 1)
เลขเรียก342.593
ผู้แต่งสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
หัวเรื่อง1. รัฐธรรมนูญ - - ไทย
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
เลขเรียก342.593
ผู้แต่งสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
หัวเรื่อง1. รัฐธรรมนูญ - - ไทย2. กฎหมายรัฐธรรมนูญ - - ไทย
สำนักพิมพ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ปีที่พิมพ์
จำนวน 3 เล่ม
ชื่อเรื่องรวมคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ประจำปี 2550
เลขเรียก342.593
ผู้แต่งสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
หัวเรื่อง1. รัฐธรรมนูญ - - ไทย2. กฎหมายรัฐธรรมนูญ
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระราชอำนาจ
เลขเรียก321.908
ผู้แต่งประมวล รุจนเสรี
หัวเรื่อง1. รัฐธรรมนูญ - - ไทย2. กษัตริย์และผู้ครองนคร - - ไทย
สำนักพิมพ์สุเมธ รุจนเสรี
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช...ฉบับรับฟังความคิดเห็น
เลขเรียก342.593
ผู้แต่งสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
หัวเรื่อง1. รัฐธรรมนูญ - - ไทย2. ไทย - - รัฐธรรมนูญ,3. กฎหมายรัฐธรรมนูญ
สำนักพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องข้อมูลรัฐธรรมนูญไทย (ทุกฉบับ)
เลขเรียก342.593
ผู้แต่งนคร พจนวงพงษ์
หัวเรื่อง1. รัฐธรรมนูญ2. รัฐธรรมนูญ - - ไทย
สำนักพิมพ์ขวัญนคร
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องศาลรัฐธรรมนูญกับการปฏิบัติพันธกิจตามหลักนิติธรรม
เลขเรียก342.593
ผู้แต่งสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
หัวเรื่อง1. ศาลรัฐธรรมนูญ2. รัฐธรรมนูญ - - ไทย
สำนักพิมพ์พี. เพรส
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม