กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา รัฐธรรมนูญ - - ไทย. พบจำนวนทั้งสิ้น 12 รายชื่อ

ชื่อเรื่องการเมืองไทยกับพัฒนาการรัฐธรรมนูญ
เลขเรียก320.959
ผู้แต่งเสน่ห์ จามริก
หัวเรื่อง1. การพัฒนาสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย2. รัฐธรรมนูญ - - ไทย,3. ไทย - - การเมืองและการปกครอง
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์เรือนแก้วการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพิทักษ์หรือทำลายรัฐธรรมนูญจากการวินิจฉัยสถานภาพของการเป็นรัฐมนตรี
เลขเรียก342.593
ผู้แต่งอมร รักษาสัตย์
หัวเรื่อง1. คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ2. รัฐธรรมนูญ - - ไทย
สำนักพิมพ์การันต์ การพิมพ์
ปีที่พิมพ์2543
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องธ ทรงเป็นร่มฉัตรรัฐสภา : กษัตราประชาธิปไตย
เลขเรียก320.9593
ผู้แต่งคณะกรรมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ..
หัวเรื่อง1. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, 2470-2. รัฐสภา -- ไทย,3. รัฐธรรมนูญ - - ไทย,4. ไทย - - การเมืองการปกครอง
สำนักพิมพ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540
เลขเรียก342.5
ผู้แต่งสมยศ เชื้อไทย
หัวเรื่อง1. รัฐธรรมนูญ - - ไทย
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 3 เล่ม
ชื่อเรื่องรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พุทธศักราช 2538 และ (ฉบับที่ 6 พุทธศักราช 2539)
เลขเรียก342.59
ผู้แต่งสถาบันพระปกเกล้า
หัวเรื่อง1. รัฐธรรมนูญ - - ไทย
สำนักพิมพ์กองการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการศึกษาหลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน เจตนารมณ์รัฐธรรมนูญ
เลขเรียก342.593
ผู้แต่งบวรศักดิ์ อุวรรณโณ
หัวเรื่อง1. รัฐธรรมนูญ - - ไทย2. กฎหมายรัฐธรรมนูญ - - คู่มือ
สำนักพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญฯ 2550 และวุฒิสภา
เลขเรียก342
ผู้แต่งสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
หัวเรื่อง1. รัฐธรรมนูญ - - ไทย2. กฎหมายรัฐธรรมนูญ
สำนักพิมพ์อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์พับลิ่งชิ่ง
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรวมคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ประจำปี 2551 (เล่ม 2)
เลขเรียก342.593
ผู้แต่งสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
หัวเรื่อง1. รัฐธรรมนูญ - - ไทย2. กฎหมายรัฐธรรมนูญ
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช...ฉบับรับฟังความคิดเห็น
เลขเรียก342.593
ผู้แต่งคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ สภาร่างรัฐธรรมนูญ
หัวเรื่อง1. รัฐธรรมนูญ - - ไทย2. ไทย - - รัฐธรรมนูญ
สำนักพิมพ์สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรวมข้อกฎหมายศาลปกครองสูงสุด พ.ศ. 2547
เลขเรียก342.593
ผู้แต่งมูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง
หัวเรื่อง1. รัฐธรรมนูญ - - ไทย2. ศาลรัฐธรรมนูญ,3. ศาลปกครอง
สำนักพิมพ์แอล. ที. เพรส
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษย์ชนแห่งชาติ พ.ศ. 2542
เลขเรียก342.085
ผู้แต่งคณะกรรมการสิทธิมนุษย์ชนแห่งชาติ
หัวเรื่อง1. รัฐธรรมนูญ - - ไทย2. สิทธิมนุษยชน,3. คณะกรรมการการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
สำนักพิมพ์คณะกรรมการสิทธิมนุษย์ชนแห่งชาติ
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรวมข้อกฎหมายศาลปกครองสูงสุด พ.ศ. 2546
เลขเรียก342.593
ผู้แต่งมูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง
หัวเรื่อง1. ศาลรัฐธรรมนูญ - - คำวินิจฉัย2. ศาลปกครอง,3. รัฐธรรมนูญ - - ไทย
สำนักพิมพ์แอล. ที. เพรส
ปีที่พิมพ์00
จำนวน 1 เล่ม